Voorschriften voor brandveiligheid

Sinds 24 april 2003 is een politieverordening inzake de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen van toepassing. Alle bestaande en nieuwe uitbatingen dienen aan deze verordening te voldoen. De politieverordening bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken en gelijkaardige inrichtingen  moet voldoen om:

  • het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
  • de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
  • preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.


Het nieuwe goedgekeurde reglement beoogt de brandveiligheid in de publiek toegankelijke ruimten te verbeteren en de preventie ervan op uniforme wijze te organiseren met het oog op een efficiënte werking van de hulpverlening.


Wat zijn publiek toegankelijke inrichtingen?

Gebouwen, lokalen of plaatsen, die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart) toegelaten.Advies van de brandweer

Indien u een pand op het oog heeft, en u heeft op de afdeling Ruimtelijk Ordening geïnformeerd naar de stedenbouwkundige vergunningen/voorschriften, is het best dat u advies aanvraagt aan de preventiedienst van de brandweer Genk/Maasmechelen. Zo kan u een juistere inschatting maken over de haalbaarheid en de kosten die gepaard gaan om de inrichting volledig in overeenstemming te brengen met de brandveiligheidsvoorschriften. U vraagt een brandkeuringsattest zelf aan via www.bwol.be .


Wanneer is de reglementering van toepassing en wat zijn de formaliteiten?

Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-vloeroppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, dient voorafgaandelijk een brandveiligheidverslag aangevraagd te worden bij de burgemeester.

Merken we op dat het openhouden, openen of heropenen van een publiek toegankelijke inrichting steeds afhankelijk is van een gunstig brandveiligheidverslag, af te leveren door de burgemeester, na advies van de brandweer.

Belangrijke aandachtspunten en voorschriften

De volledige politieverordening inzake brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen hier aanhalen, zou ons te ver leiden. Toch een aantal belangrijke items in deze politieverordening:

- Het maximaal aantal toegelaten personen: wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria :

  • de netto-vloeroppervlakte van de inrichting
  • het aantal uitgangen
  • de nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen

- Evacuatie en compartimentering: de inrichting dient gecompartimenteerd te zijn van woongedeelten met overnachtingsmogelijkheden, ongeacht deze in gebruik zijn door uitbater en/of derden. In functie van de bezetting en de configuratie van de inrichting kan door de brandweer het aantal compartimenten verhoogd worden.

- Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatiewegen: hierin wordt bouwtechnisch verklaard aan welke voorwaarden een compartimentering moet voldoen met onder andere een omschrijving van trappen, plafonds en wanden.

- Onderhoud en periodieke controles: de uitbater laat op zijn verantwoordelijkheid periodiek de nodige keuringen, onderzoeken en controles uitvoeren. Het betreft controles en vaststellingen van technische uitrustingen zoals liften, elektrische installatie, veiligheidsverlichting, branddetectie-installatie, alarm, verwarming, klimaatregeling, gasinstallatie en brandbestrijdingsmiddelen.

Wat gebeurt er verder na de brandveiligheidscontrole?

De brandweer stuurt het verslag van hun bevindingen naar de burgemeester en naar de (toekomstige) exploitant. Hierin zijn al dan niet een aantal opmerkingen geformuleerd waaraan zo vlug mogelijk voldaan dient te worden (voor de opening). Indien aan deze opmerking voldaan is, wordt de brandweer opnieuw uitgenodigd om de nodige vaststellingen te komen doen. Wordt er dan een verslag opgemaakt zonder opmerkingen, stellen wij als gemeente een veiligheidsregister ter beschikking. Dit veiligheidsregister dient ter inzage te liggen voor de bevoegde personen. Dit register bevat informatie over de veiligheidsvoorschriften en vergunningen zoals:

  • exploitatievergunning
  • verslagen van de periodieke controles
  • verzekeringspolis en attest
  • burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing

Een sticker waarop naast een aantal algemene informatie (datum politieverordening, datum brandveiligheidscontrole, dossiernr.) ook het maximum aantal toegelaten personen staat vermeld die gelijktijdig in de inrichting toegelaten zijn dient de exploitant zelf te voorzien. Deze sticker moet in elke inrichting, goed zichtbaar, bij de ingang worden aangebracht (art. 4.4). De exploitant en eventuele organisatoren zullen maatregelen (o.a. beperking aantal toegangskaarten, telsysteem, enz …) nemen om overschrijding van dit aantal te voorkomen. 

Sancties

Inbreuken tegen de politieverordening inzake brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen kunnen leiden tot de administratieve sluiting van de lokalen of gesanctioneerd worden met politiestraffen. De administratieve sluiting van de lokalen kan worden opgelegd tot de toestand geregulariseerd is.

Naar top