Verzoekschriften

Inhoud

Ieder heeft het recht verzoekschriften bij de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen of de burgemeester (de zogenaamde organen van de gemeente) in te dienen.

Voorwaarden

De verzoekschriften moeten handelen over een onderwerp van openbaar en gemeentelijk belang met uitsluiting van elk particulier belang. 

In geval van betwisting inzake ontvankelijkheid van een verzoekschrift doet het bevoegde orgaan hierover uitspraak. Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.

De gemeenteraad kan de bij hen ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken. Het orgaan dat het verzoekschrift ontvangt kan het verzoekschrift ten gronde behandelen, hetzij er louter kennis van nemen.

Procedure

Het verzoekschrift dient in elk geval de naam en adres van de verzoeker(s) en het onderwerp te vermelden en wordt ingediend op het gemeentesecretariaat. Het verzoek wordt ingediend met een formulier, dat de gemeente ter beschikking stelt en wordt met een aangetekende brief aan de gemeente overgemaakt.

Wordt het verzoek ontvankelijk verklaard en is het gericht aan de gemeenteraad, dan wordt het door de Voorzitter van de gemeenteraad aan de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad toegevoegd op voorwaarde dat het verzoek 8 dagen voor de verzending van de bedoelde agenda is ingediend.  Zoniet wordt het geagendeerd op de volgende gemeenteraad.  Wanneer het verzoekschrift gericht is aan het college van burgemeester en schepenen of aan de burgemeester, geldt deze termijn niet maar wordt het automatisch behandeld op de eerstvolgende vergadering.

De verzoeker, of indien het verzoekschrift door meerder personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het orgaan van de gemeente.

In dat geval geeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Het bevoegde orgaan verstrekt binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

Downloads

Naar top