Verzekering

De verzekering ‘Objectieve Aansprakelijkheid’ werd ingevoerd door de wet van 30 juli 1979, maar werd pas in 1991 geconcretiseerd door een aantal Koninklijke Besluiten. De verzekering dekt de objectieve aansprakelijkheid zowel voor lichamelijke als voor de stoffelijke schade die aan derden wordt veroorzaakt door een brand of ontploffing en dit onverminderd het gewone verhaal op de personen die aansprakelijk zijn voor het schadegeval.

Op welke inrichtingen rust de objectieve aansprakelijkheid?

Om onder de toepassing te vallen moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • De inrichting moet vallen onder de limitatieve opsomming
  • De inrichting moet openstaan voor het publiek
  • De inrichting moet gewoonlijk toegankelijk zijn voor het publiek.

De limitatieve opsomming van de inrichtingen vindt men terug in het Koninklijk Besluit van 28 februari 1991. Enkele voorbeelden die onder de toepassing vallen:

  • de dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt
  • de restaurants, frituren en drankgelegenheden wanneer de totale oppervlakte ten minste 50 m² bedraagt
  • de hotels en motels met tenminste 4 kamers, die ten minste 10 klanten kunnen ontvangen.
  • de kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000m² hebben

Bij het afsluiten van de verzekering moet de verzekeraar een attest afleveren aan de verzekerde inrichting. Een kopie van dit attest wordt door de verzekeraar aan de burgemeester van de gemeente waar de inrichting gevestigd is, overgemaakt. Na het beëindigen van de polis door beëindiging, nietigverklaring, opzegging of schorsing, zal de verzekeraar de burgemeester hiervan in kennis stellen.

Het behoort tot de taken van de burgemeester erop toe te zien dat de verzekeringsplicht wordt nageleefd. Het ontbreken van de verplichte objectieve aansprakelijkheidsverzekering, wordt gesanctioneerd met een gevangenisstraf en/of geldboete. Bovendien kan de burgemeester of de rechter (in geval van een rechtsgeding) de tijdelijke sluiting bevelen van de inrichting.

Naar top