Verwarmingstoelage

Inhoud

Indien u aan enkele voorwaarden voldoet kunt u een toelage bekomen voor de verwarmingskosten.

Voorwaarden

U gebruikt één van de volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen:
 • huisbrandolie
 • verwarmingspetroleum van het type c
 • bulkpropaangas

Niet voor:

 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas en butaangas in gasflessen

U behoort tot één van de volgende categorieën:

Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

 • WIGW of: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees
 • kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag
 • langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar
 • gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB)
 • gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap
 • leefloongerechtigde
 • gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon
 • gerechtigde op het OMNIO-statuut

en het inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen.


Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen
Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan € 20.763,88 verhoogd met € 3.843,96 per persoon ten laste (met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 3330). 

Indien u eigenaar bent van één of meerdere onroerende goederen met uitzondering van het goed waarin u woont, zijn bijzondere berekeningsregels van toepassing.

Categorie 3: de personen met schuldenoverlast
U geniet: een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen.

Procedure

Opgelet: de aanvragen moeten gebeuren binnen de 60 dagen na leveringsdatum!

Het OCMW zal om na te gaan of u voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen uw inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen.  Het OCMW kan u contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij het OCMW of op het gratis telefoonnummer van het Sociaal Verwarmingsfonds: 0800 90 929.

Wat meebrengen

 • een kopie van uw identiteitskaart
 • een kopie van de leveringsfactuur of -bon
 • indien u in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of -bon betrekking heeft
 • voor categorie 3, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar

Meer info

Bedrag
 • Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort.
 • Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter.
 • Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1500 liter brandstof.
 • Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210,00.

Downloads

Naar top