Verkavelen

Verkavelen is een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor meer dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden zelfs onder opschortende voorwaarde, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies

Niemand mag dus zonder voorafgaandelijke verkavelingsvergunning een stuk grond verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies. De verkoop van kavels die het voorwerp uitmaken van een verkoop van woningen op plan valt eveneens onder deze vergunningsplicht. Bovendien kan een niet-vervallen verkaveling worden herzien of opgeheven en kan men bestaande goedgekeurde verkavelingen wijzigen,


Juridische grondslag.    
Vanaf 1 september 2009 is de Vlaamse Codex RO in werking. Die vervangt het decreet van 18 mei 1999 en zijn wijzigingen houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. Het model van aanvraagformulier en de dossiersamenstelling zijn vastgelegd.     

Procedure?
Aanvragen worden ingediend aan het loket van de dienst RO op het gemeentehuis of worden aangetekend per post overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Lanaken, Jan Rosierlaan 1 te 3620 Lanaken. Afhankelijk van het gegeven of er al of niet een openbaar onderzoek moet gebeuren waarbij eigenaars van buurpercelen worden aangeschreven duurt de procedure normaal maximaal 150 dagen.  

Kosten?
Voor het afleveren van een verkavelingsvergunning of verkavelingswijziging per bouwlot zal 30 euro aangerekend worden. Indien de gemeente een openbaar onderzoek moet organiseren in functie van uw aanvraag, vragen wij ook een vergoeding voor de aangetekende zendingen in het kader van dit openbaar onderzoek

Meer info? 

Voor meer info kan je terecht aan de balie van de dienst RO op het gemeentehuis. Hier zijn de aanvraagformulieren, dossiersamenstelling verkrijgbaar.

Voor een digitale versie van de type aanvraagformulieren en de samenstelling van een aanvraagdossier kan je terecht op de website van het Agentschap RO van de Vlaamse Gemeenschap. 

Aanvraagformulier verkaveling en wijziging verkaveling

Naar top