Trage wegen

Trage wegen zijn bedoeld voor niet-gemotoriseerd verkeer en zijn dus ideaal om op te spelen, te fietsen of te wandelen. Bovendien vertellen de vaak eeuwenoude verbindingen iets over de lokale geschiedenis. Ze verdienen daarom bescherming als cultuurhistorisch erfgoed. In Lanaken kunnen we een aantal verschillende soorten trage wegen aantreffen:

  • officiële buurtwegen, die voorzien zijn in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en aangeduid op de Buurtatlas of Atlassen der buurtwegen;
  • wandelwegen in bossen en natuurgebieden;
  • vroegere trein- of trambeddingen;
  • wegen en paden die ontstaan zijn door menselijk gebruik (bvb. Kesseltse Kip).

In het verleden ging een deel van dat rijke trage wegenpatrimonium verloren en werden een aantal verbindingstracés verwaarloosd of onrechtmatig ingenomen. Genoeg redenen voor het gemeentebestuur om deze knelpunten aan te pakken. In 2006 startte de gemeente Lanaken het project trage wegen op in Briegden, Veldwezelt en Kesselt. Hiervoor werkte de gemeente nauw samen met de vzw Trage Wegen en met het lokale middenveld, waaronder de plaatselijke Landelijke Gilden, buurtcomité Briegden, K.S.J. Veldwezelt, K.V.L.V. Veldwezelt, dorpsraad Veldwezelt, geschied- en heemkundekring Wiosello, Natuurpunt Lanaken en Grensschap Albertkanaal. De laatste 3 genoemde verenigingen vormen sinds 2007 de lokale Werkgroep Trage Wegen.

Eind 2006 werd het herwaarderingsplan door het gemeentebestuur goedgekeurd. In dit plan zijn per trage weg een aantal herstelmaatregelen opgenomen, zoals de verbetering van het wegdek, het aanplanten en onderhouden van hagen en de aanleg van nieuwe verbindingswegen. Op de Kesseltse Kip werden trappenpaden aangelegd zodat de toegankelijkheid van dit prachtige gebied verhoogd werd. Ook in Briegden werden via een kleine verbinding doorheen een weiland twee belangrijke trage wegen terug met elkaar verbonden. Langs een aantal trage wegen werden in 2008 opnieuw streekeigen hagen aangeplant. In het herwaarderingsplan werden ook suggesties gedaan om de trage wegen van een speciaal ontworpen naambordje en bewegwijzering te voorzien. Deze naambordjes werden in 2008 en in 2009 geplaatst. Het sluitstuk van het project is de uitgave van een wandelkaart waarop alle trage wegen en hun naam aangeduid zijn. De Werkgroep Trage Wegen stond in voor de opmaak van de kaart (tekst, foto’s en lay-out). De gemeente zorgde voor de financiering.

Naar top