Subsidie bij roerende investeringen voor sportverenigingen met buitensportaccommodaties

Inhoud

Sportclubs met gemeentelijke buitensportaccommodaties kunnen een tussenkomst aanvragen voor roerende investeringen.

Dit ter ondersteuning aan sportverenigingen bij roerende investeringen die in functie staan van de gebruikelijke sportbeoefening en/of die betrekking hebben tot het optimaal onderhoud van de eigen accommodatie. 

Het minimum bedrag van de investering bedraagt €1.000. De investeringstoelage bedraagt 75% van de investering 25% is aandeel van de vereniging. Indien de vereniging Btwplichtig is wordt het bedrag exclusief BTW in aanmerking genomen. Een sportvereniging kan meerdere aanvragen doen, met een totaalbedrag van €20.000 voor meerdere investeringen over een termijn van maximum 6 jaar.

Voorwaarden

 1. de sportaccommodatie dient op het grondgebied van de gemeente Lanaken gelegen
  te zijn en het moet gaan om accommodaties in eigendom van de gemeente of de
  aanvrager dient wat betreft de betrokken locatie het eigendomsrecht te hebben, te
  beschikken over een erfpacht, recht van opstal, over een huurovereenkomst of
  gebruiksrecht beschikken.
 2. de vereniging mag geen openstaande rekeningen hebben (waarvan de vervaldag één
  jaar is overschreden) bij het gemeentebestuur, het AGB of een gemeentelijke VZW. Tenzij
  de vereniging een afbetalingsplan aanvaardt en nakomt kan zij toch toelagen verkrijgen.
 3. de verenigingen dient in het kader van de aankoop van het roerend goed de
  wetgeving overheidsopdrachten te volgen.
 4. de inspectie vanwege de gemeentelijke technische dienst en/of afdeling MENS wordt
  ten allen tijde en in de meest ruime zin aanvaard.
 5. bij het stopzetten van de vereniging of wanneer de vereniging de betoelaagde
  roerende investering niet meer wenst te gebruiken komen alle betoelaagde investeringen
  terug in eigendom van de gemeente. De vereniging mag het aangekochte roerend goed
  waarvoor ze 75% betoelaging ontving niet aan derden door verkopen noch schenken. De
  vereniging kan geen aanspraak maken op het terugstorten van (een deel) van het door
  haar betaalde gedeelte van 25% van de kosten.
 6. De vereniging dient het roerend goed te beheren als een goede huisvader. Eventuele
  onderhoudskosten en/of herstelkosten vallen ten laste van de verenigingen. Het niet
  nakomen van voldoende voorzorgsmaatregelen kan de toekomstige gemeentelijke
  tussenkomsten in het gedrang brengen.
 7. De toelage kan enkel toegekend worden op basis van het nog beschikbare budget.
  Enkel volledige aanvragen van verenigingen komen in aanmerking en worden behandeld
  in volgorde van indiening.
 8. De sportvereniging moet alle voorzorgsmaatregelen nemen om diefstal te voorkomen
  (bv door bijkomende verzekering, plaatsen alarm, wielklemmen…) 

Procedure

De aanvraag voor de gemeentelijke ondersteuning bij roerende investeringen gebeurt door een schriftelijke vraag te laten toekomen op het secretariaat Mens (sport@lanaken.be). Deze aanvraag omvat de volgende gegevens:

 • De identificatiegegevens en het rekeningnummer van de aanvrager.
 • Minstens 3 offertes betreffende de aanvraag
 • Uitbetaling van de tussenkomst kan op twee manieren gebeuren, na goedkeuring aanvraag op CBS
 1. Vereniging levert aankoopfactuur en bewijs van betaling aan (de aankoop is reeds
  gebeurd)
 2. Bij grotere bedragen (boven € 3.500 excl. BTW), vereniging doet bestelling, krijgt
  factuur en dient factuur in bij dienst waarna de uitbetaling van de toelage aan de
  vereniging kan volgen.
Naar top