Subsidie onderhoudskosten buitensportaccommodaties

Inhoud

Sportclubs met gemeentelijke buitensportaccommodaties kunnen een tussenkomst aanvragen voor de kwaliteit verbeterende- of onderhoudswerken aan gemeentelijke buiten-sportaccommodaties (sportterreinen en -gebouwen)

De werken dienen een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit en het onderhoud van sportaccommodaties.
De toelagen worden vastgesteld per terrein met officiële afmetingen met een minimum van 4.000 m2.
De maximale tussenkomst per terrein wordt vastgelegd op €1115 euro per terrein. Verenigingen met terreinen met officiële afmetingen < 4.000 m2 kunnen een maximale toelage ontvangen van €124 per terrein.
Om gemotiveerde redenen is het mogelijk de toelage vast te leggen als voorschot. Dit kan twee jaar na elkaar worden aangevraagd, zodat tijdens het derde jaar het opgespaarde bedrag kan aangewend worden om grotere verbeterings-en/of onderhoudswerken uit te voeren. 

Voorwaarden

 1. de sportaccommodatie dient op het grondgebied van de gemeente Lanaken gelegen
  te zijn en het moet gaan om accommodaties in eigendom van de gemeente of de
  aanvrager dient wat betreft de betrokken locatie het eigendomsrecht te hebben, te
  beschikken over een erfpacht, recht van opstal, over een huurovereenkomst of
  gebruiksrecht beschikken.
 2. de vereniging mag geen openstaande rekeningen hebben (waarvan de vervaldag één
  jaar is overschreden) bij het gemeentebestuur, het AGB of een gemeentelijke VZW. Tenzij
  de vereniging een afbetalingsplan aanvaardt en nakomt kan zij toch toelagen verkrijgen.
 3. de toelage kan enkel toegekend worden op basis van het nog beschikbare budget.
  Enkel volledige aanvragen van verenigingen komen in aanmerking en worden behandeld
  in volgorde van indiening. 

Procedure

De aanvraag voor Subsidie energiekosten voor erkende sportverenigingen van Lanaken, gebeurt jaarlijks digitaal via het formulier ‘Subsidieaanvraag onderhoudskosten buitensportaccommodaties” en wordt ingediend na de oproep. 
Deze oproep wordt jaarlijks via e-mail kenbaar gemaakt. Laattijdig ontvangen dossiers worden niet behandeld.

Naar top