Stoken in open lucht

De regelgeving omtrent het stoken in open lucht is opgenomen in de Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM II). Het verbranden van afval in open lucht is voor iedereen verboden. Dit geldt niet alleen voor het verbranden van papier, kunststoffen en ander afval, maar ook voor GFT, houtafval en groenresten.

Enkel in volgende gevallen is verbranding in open lucht nog toegelaten:

  • het maken van vuur in open lucht in bos- en natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is. Die activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven of als die activiteit als beheermaatregel is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan of vergund door het Agentschap voor Natuur en Bos;
  • de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden of van het onderhoud van landschapselementen, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is;
  • de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is;
  • het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een kampvuur;
  • het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer;
  • het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen, vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte producten;
  • het verbranden van droog brandbaar materiaal, met uitzondering van afvalstoffen, droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen. Die activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven en de activiteit op een afstand van meer dan 100 meter van bewoning plaatsvindt;
  • de verbranding in open lucht, met uitzondering van afvalstoffen, in het kader van blusoefeningen uitgevoerd door de brandweer van een gemeente, regio of bedrijf of door de civiele bescherming.

Hoe optreden tegen illegaal stoken?

Het verbranden in openlucht is een schending van de milieuregelgeving. In eerste instantie ga je het beste de dialoog aan met de veroorzaker. Het is mogelijk dat hij/zij zich niet bewust is van de overlast die hij/zij veroorzaakt. Indien dit niet helpt, neem je het best contact op met de milieudienst/GAS-vaststeller van de gemeente (tijdens de kantooruren) of via de interventiedienst van de politie op het nummer 101 (na de kantooruren). Als je betrapt wordt kan er een proces-verbaal worden opgesteld door de politie of toezichthouder. Hiervoor kan een geldboete (gemeentelijke administratieve sanctie) van maximaal 350 euro opgelegd worden.

Website "Hout het gezond"

Naar top