Recyclagepark

Inwoners van Lanaken, ondernemingen, verenigingen, scholen en mensen met een tweede verblijf in Lanaken kunnen met hun afval terecht op het recyclagepark. De toegang, de registratie van de aangebrachte afvalstoffen en betaling van de retributie is geautomatiseerd. Inwoners gebruiken hiervoor hun eID of EVK (elektronische vreemdelingenkaart). Tweede verblijven kunnen, na aangifte van de tweedeverblijfsbelasting, een elektronische toegangskaart aanvragen bij de gemeente. Ondernemingen, verenigingen, scholen, residenties, … kunnen een elektronische toegangskaart aanvragen via www.limburg.net/toegangskaart. Om gebruik te kunnen maken van het recyclagepark is een actieve DIFTAR-dienst vereist.

De aangebrachte afvalstoffen dienen vooraf maximaal te worden gesorteerd en in de juiste container gedeponeerd. De hierna vermelde afvalfracties worden op het recyclagepark ingezameld. Het gemeentelijk afvalstoffenreglement definieert voor elke fractie welke afvalstoffen er wel of niet toe behoren.

 • Grofvuil
 • Glas
 • KGA
 • PMD
 • AEEA
 • Textiel
 • Papier en karton
 • Groenafval
 • Houtafval & C-hout
 • Zachte kunststoffen
 • Harde kunststoffen
 • Metalen (gemengd)
 • Bouw- & sloopafval
  • Roofing
  • Zuiver & gemengd puin
  • Asbesthoudend materiaal
 • Andere afvalstoffen
  • Banden
  • Grond & slib

Tarieven

Overeenkomstig het principe “de vervuiler betaalt” is het gebruik van het recyclagepark onderworpen aan een retributiereglement. De verschuldigde retributie is afhankelijk van het soort en de hoeveelheid afval dat wordt aangebracht. De tarieven zijn vastgelegd in het retributiereglement recyclagepark & inzamelen huishoudelijke afvalstoffen. De betaling verloopt automatisch via het DIFTAR-systeem, net zoals bij afvalophaling aan huis.

Op het recyclagepark kun je verder ook terecht voor de aankoop van:

 • hakselhout
 • groencompost
 • compostbak of -vat
 • verpakkingsmateriaal voor asbest
 • zandzakjes 

De actuele tarieven kun je terugvinden op de website van Limburg.net: https://www.limburg.net/recyclageparken/tarieven

Naar top