Opdrachten doen voor lokaal bestuur Lanaken

Welke opdrachten komen in aanmerking?

Alle werken, diensten en goederen die het lokaal bestuur aankoopt, worden beschouwd als een overheidsopdracht.

Echter zijn er verschillende procedures, afhankelijk van het aankoopbedrag. De hieronder vermelde bedragen zijn telkens excl. btw :

Bestelbon

Tot en met € 3.500,00 kunnen opdrachten uitgevoerd worden via een bestelbon.

Aanvaarde factuur

Vanaf € 3.501,00 tot en met € 20.000,00 kunnen opdrachten aanbesteed worden via de procedure “aanvaarde factuur”.

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Vanaf € 20.001,00 tot € 140.000,00 kunnen opdrachten aanbesteed worden via de procedure “onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking”. Deze procedure wordt het meest toegepast in het lokaal bestuur Lanaken.

Andere mogelijke procedure zijn bv “mededingingsprocedure met onderhandeling”, “vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking” enz.

Openbare procedure

De openbare procedure (federaal) is van toepassing voor:

 • Opdrachten voor werken tussen € 140.000,00 en € 5.382.000,00
 • Opdrachten voor leveringen en diensten tussen € 140.000,00 en € 215.000,00

Europese procedure

Jaarlijks worden drempelbedragen bepaald door een Europese richtlijn voor de Europese procedure.

De Europese drempelbedragen voor 2022-2023 zijn:

 • Opdrachten voor werken: € 5.382.000,00
 • Opdrachten voor leveringen: € 215.000,00
 • Opdrachten voor diensten: € 215.000,00

Hoe een offerte indienen?

Bij de uitnodiging om een offerte in te dienen, wordt aangegeven hoe en waar de offerte ingediend kan worden en welke documenten vereist zijn.

Het lokale bestuur Lanaken vraagt meestal om de offerte digitaal (via email) toe te sturen maar (voorlopig) worden offertes op papier ook nog toegestaan. Dit kan enkel nog voor offertes voor opdrachten "aanvaarde factuur". Offertes voor alle andere opdrachten moeten ingediend worden via : https://www.publicprocurement.be/ 

https://bosa.service-now.com/eprocurement?lang=nl

Tips indienen van een offerte

 • Lees de opdrachtdocumenten aandachtig door: verbintenistermijn, prijsherzieningen, uitvoeringstermijn, technische bepalingen,…Door het indienen van een offerte aanvaardt de inschrijver onvoorwaardelijk de inhoud van het bestek.
 • Check of een plaatsbezoek vereist is
 • Voeg alle vereiste documenten toe bij de offerte
 • Maak geen linken naar websites of documenten. Alle informatie moet bij de offerte worden gevoegd
 • Laat een offerte ondertekenen door een persoon die de onderneming wettelijk mag vertegenwoordigen. Een gescande handtekening is niet toegestaan
 • Gebruik het offerteformulier + inventaris/meetstaat die bij de opdrachtdocumenten bezorgd worden. Het offerteformulier + inventaris/meetstaat moeten ondertekend worden (zie wie een offerte mag ondertekenen)
 • Stuur je de offerte via mail, vraag dan een ontvangstbevestiging
 • Dien een offerte op tijd in

Een nieuwe website van de federale overheid, FOD Beleid en Ondersteuning die zeker interessant is om te raadplegen.

Website BOSA over overheidsopdrachten

UEA-formulier

Een UEA-formulier (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) MOET ingediend worden bij een offerte voor een Europese opdracht.

Het UEA-formulier is een eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van een onderneming voor openbare aanbestedingen.

Dit formulier moet zowel voor de inschrijver als voor de (gekende) onderaannemers ingediend worden.

Handleiding UEA-formulier

Hoe kan ik uitgenodigd worden om een offerte in te dienen?

Momenteel werkt het lokaal bestuur (nog) niet met een actieve databank van ondernemers. Afhankelijk van de aard van de opdracht wordt onderzocht welke ondernemers eerder reeds opdrachten, met een positieve ervaring en resultaat, uitgevoerd hebben en/of wordt een marktonderzoek naar potentiële leveranciers gedaan door zowel de aanvragende dienst als door de dienst overheidsopdrachten.

Voor opdrachten via een openbare of Europese procedure worden ondernemers niet uitgenodigd. De opdrachten worden openbaar gepubliceerd en kunnen door ondernemers via e-Notification geraadpleegd worden : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/home.do

Om gericht opdrachten te zoeken, moet je een account als onderneming aanmaken : https://www.publicprocurement.be/

Lokaal aankopen

Lokale ondernemers zijn belangrijk voor ons lokaal bestuur. Wij ambiëren om hen actief en duurzaam te betrekken bij de overheidsopdrachten, wij willen hen de kans bieden om opdrachten uit te voeren en nodigen hen waar mogelijk uit om deel te nemen aan onze opdrachten.

Wij begrijpen dat het geen eenvoudige materie is “overheidsopdrachten”, daarom plannen wij om een workshop te organiseren.

Duurzaamheid & veiligheid

Het lokaal bestuur Lanaken stelt duurzaamheid en veiligheid centraal in haar aankoopbeleid, zo vervullen we een voorbeeldfunctie.

Wij geven de voorkeur aan leveranciers die een actief beleid voeren met het oog op een betere veiligheid en milieuvriendelijke oplossingen die vanuit economisch standpunt aanvaardbaar zijn.

Naar top