Onthardingspremie

Inhoud

Verharde oppervlakken zoals wegen, inritten of voet- en fietspaden hebben heel wat ongewenste effecten. Zo kan regenwater niet in de bodem dringen met droogte en overstromingen tot gevolg. Daarnaast leidt het in de zomer tot veel hogere temperaturen.

Daarom wil het gemeentebestuur met een premie particulieren stimuleren om deze verharding op te breken. Je kan in twee gevallen aanspraak maken op deze premie. De eerste mogelijkheid is wanneer je je eigen voortuin onthard. De tweede mogelijkheid is wanneer je tegels van het openbaar domein opbreekt.

Voorwaarden

Algemeen

Onthardingen opgelegd in een vergunning of wettelijk verplicht, komen niet in aanmerking.

De aanleg waarvoor premie werd bekomen moet minimaal gedurende 5 jaar voor de gehele oppervlakte behouden blijven, op straffe van terugbetaling van de ontvangen premie.

De toezichthoudende ambtenaar van de gemeente wordt door de eigenaar toegelaten een controle uit te voeren op de ontharding en of de aanplant. De eigenaar, de bewoner of het lid van de VME staat daarbij de nodige toegang tot de eigendommen toe.

Ontharden voor- en/of zijtuinstroken

Voor half- en/of gesloten verhardingen van minimum 5m² in de voortuin of zijtuinstrook die vervangen worden door een beplanting, een bloemrijk grasland of een gazon wordt een premie toegekend.

Bij voormelde onthardingen kan er ook gewerkt worden met geotextiel (enkel uit natuurlijke materialen bijvoorbeeld jute, hennep of kokos), boomschors, houtsnippers, etc.

Het  vervangen van halfgesloten verhardingen door andere halfgesloten verhardingen komt niet in aanmerking voor een premie.

Aanleg tegeltuin

§1. Er wordt een premie uitgekeerd voor de aanleg van een tegeltuin.

§2. Voor tegeltuinen wordt enkel een premie toegekend waarvoor het gemeentebestuur als eigenaar en/of beheerder van het openbaar domein na onderzoek ter plaatse een toelating verleend heeft. Deze toelating moet aangevraagd worden via mail: milieu@lanaken.be.

§3. Een tegeltuin moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • maximum 30 cm breed en maximaal de lengte van de gevel
 • op een afstand van minimum 30 cm van de buren, tenzij de buren schriftelijk akkoord gaan om daarvan af te wijken;
 • de diepte van de plantput is max. 60 cm;
 • er moet over de hele lengte van de perceelsgrens een obstakelvrij voetpad gewaarborgd blijven met een breedte van minimum 1.5 meter moet zijn. Na onderzoek ter plaatse kan hier in uitzonderlijke gevallen via het college van afgeweken worden;
 • klimhulpen hebben maximaal een breedte van 20 cm;
 • de planten mogen de voorbijgangers niet hinderen: vermijd doornen en scherpe takken; de gekozen klimplant is zeker niet invasief en aangepast aan de standplaats (zon/schaduw, droog/vochtig, …); alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden, verlichtingspalen en pictogrammen moeten steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn.
 • de planten moeten in volwassen toestand nog in het plantvak passen (beperkte stamdiameter) en zeker niet hoger komen dan de gevel.
 • eventuele boorden worden bij voorkeur in een vloeiende lijn met materiaal identiek aan het gebruikte materiaal van het voetpad aangelegd. De uitgebroken tegels of materialen kunnen hiervoor gebruikt worden.

§4. Onderhoud

Indien planten afsterven dienen deze door de eigenaar te worden vervangen binnen het eerstvolgende plantseizoen. Hiervoor kan geen bijkomende premie aangevraagd worden.

Dood of levend materiaal in de tegeltuin verwerkt, blijft eigendom van de aanvrager en dient door de aanvrager onderhouden te worden.

§5. Schade

De aanvrager dient bij de aanleg de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Zo mag de geveltuin geen gevaar voor het verkeer betekenen en moet hij zeker zijn dat er geen leidingen beschadigd worden. Informatie hierover kan hij inwinnen bij de gemeente.

Voor alle mogelijke schade aan de tegeltuin of door de aanwezigheid van de tegeltuin is de aanvrager burgerrechtelijk verantwoordelijk.

In geval van wegenwerken is de gemeente of operator op het openbaar domein gerechtigd de tijdelijke verwijdering van de tegeltuin te eisen. De bevoegde gemeentedienst of operator zal het plantvak van de tegeltuin in oorspronkelijke staat herstellen.

§6. De aanvrager moet de uitgebroken tegels of materialen zelf bijhouden of laten ophalen door de technische dienst van de gemeente. Deze blijven eigendom van de gemeente.

§7. Wordt de tegeltuin geheel of gedeeltelijk verwijderd dan dient de gemeente daarvan op de hoogte gebracht te worden. De gemeente zal de openbare weg in zijn oorspronkelijke toestand herstellen. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor de aanvrager.

Meer info over tegeltuinten kan je via onderstaande link vinden.

Meer info over tegeltuinen

Artikel 5 Bedrag van de premie

Voor de ontharding in een voor- of zijtuinstrook bedraagt de premie 20 euro per vierkante meter, met een maximum van 1000 euro. 

Voor de aanleg van een tegeltuin bedraagt de premie 50 euro.

De premie kan gecumuleerd worden met eventuele andere gemeentelijke premies.

Indien het aantal aanvragen het totaal in het budget voorziene bedrag overstijgt, zal het toekennen van de premies verlopen in functie van de datum van aanvraag tot uitputting van het totaal in het budget voorziene bedrag voor het betrokken dienstjaar.

Procedure

Vraag de premie online aan of bij de dienst Leefmilieu in het gemeentehuis.
Online aanvragen

Bij de aanvraag moeten volgende stukken toegevoegd worden:

 • facturen, kastickets, aankoopbonnen… die aantonen dat de werken uitgevoerd werden binnen de periode van de inwerkingtreding van dit reglement.
 • foto’s van vóór en na de werken
 • plan met de totale oppervlakte van de ontharding
 • bewijsstukken dat het perceel dat onthard werd, eigendom is van de aanvrager en gelegen is op het grondgebied van Lanaken of van de toestemming van de eigenaar van het perceel
 • in het geval van een tegeltuin: de schriftelijke toestemming van de buren wanneer het tuintje op minder dan 30 cm van de buren en de schriftelijke toelating van het gemeentebestuur.

Voor wie

De onthardingspremie kan toegekend worden aan:

 •   Private eigenaren
 •   Huurder/bewoner mits schriftelijke toestemming van de private eigenaar
 •   Een vereniging van mede-eigenaars mits schriftelijke toestemming van alle mede-eigenaars.
Naar top