Ongeschikte en onbewoonbare woningen

Wanneer een huurder in een woning verblijft die naar zijn/haar mening niet echt leefbaar is kan hij/zij bij de dienst Wonen een woningonderzoek aanvragen. De dienst Wonen komt dan ter plaatse voor de eerste vaststellingen. Er wordt dan samen gekeken naar de te volgen procedure. Een van de mogelijkheden is een woningonderzoek dat wordt uitgevoerd door het agentschap Wonen Vlaanderen (een afdeling van de Vlaamse overheid). Zij maken van dit onderzoek een technisch verslag op. Indien hieruit blijkt dat de woning inderdaad diverse ernstige gebreken vertoont, kan de woning ongeschikt of zelfs onbewoonbaar worden verklaard. Hierdoor wordt de eigenaar aangespoord om de nodige renovatiewerken uit te voeren. Bij het uitblijven van deze werken wordt hij immers jaarlijks financieel beboet.

Niettegenstaande de vermelde procedure raden we zowel de huurders als verhuurders aan om in eerste instantie tot een onderling vergelijk te komen vooraleer een beroep te doen op de gemeentelijke dienst Wonen/Vlaamse overheid.

Slechts wanneer in laatste instantie het versturen van een aangetekende brief door de huurder aan de verhuurder geen enkel effect heeft, is het zinvol om de dienst Wonen te contacteren.

Let wel: zowel het onderzoek door de gemeente als door de Vlaamse overheid is louter een onderzoek naar de kwaliteit van de woning. Zij doen geen uitspraak over eventuele juridische geschillen zoals bijvoorbeeld de oorzaak van de gebreken, de huurovereenkomst, achterstallige betalingen,…. Daarvoor dient men zich al naargelang de situatie te wenden tot  een bemiddelaar, het huurdersyndicaat, het eigenaarssyndicaat of het Vredegerecht.

Om te weten te komen of een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard is, kan u steeds contact opnemen met de dienst Wonen.

Website Wonen Vlaanderen

Naar top