Lokaal Energie-en Klimaatpact in Lanaken

Gepubliceerd op dinsdag 30 apr 2024 om 11.48
In lijn met het regeerakkoord van de Vlaamse regering zetten steden en gemeenten, ook Lanaken, zich in voor een klimaatrobuust Vlaanderen. Dit met initiatieven die het klimaat willen verbeteren op lokaal niveau. Hiervoor lanceerde de Vlaamse regering de monitoringstool Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP). Het LEKP zet in op 4 werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater.

In 2008 werd er in Europa het burgemeestersconvenant gelanceerd om een geïntegreerde aanpak voor de migratie van en aanpassing aan klimaatveranderingen te realiseren.

Het burgemeestersconvenant is een unieke lokale aanpak op advies van de Europese Unie. Hierbij gaat deze ervan uit dat het niet alles centraal kan aansturen en dat lokale acties heel belangrijk zijn om de Europese klimaatdoelstellingen te realiseren.

Gemeente Lanaken heeft in 2023 voor deze werven onderstaande realisaties uitgevoerd:

Werf 1: “Laten we een boom opzetten”

Tussen 1 januari 2023 en 31 december /2023 werden er 231 extra bomen aangeplant, waaronder 66 klimaatbomen die particulieren aanvroegen via het gemeentelijk premiereglement.

Ook werd er 623 m extra haag aangeplant en werden er 18 natuurgroenperken van minimum 10 m² voorzien, voor een totale oppervlakte van 7289 m².

Door middel van de actie “Limburg Zaait, zorg voor meer biodiversiteit in jouw buurt”, werd er 100 kg bloemenzaad verdeeld onder 314 adressen in Lanaken, goed 62.500 m² bloemenweides.

Daarnaast werden er in het najaar ook zakjes bloembollen verdeeld in het kader van de bloembollenactie. Er werden 300 bloembollenpakketten aangevraagd. Elk pakket bestond uit 40 biologisch geteelde bloembollen (krokus, blauwe druifjes, tulp en sierui).

Werf 2: “Verrijk je wijk, renovatie en hernieuwbare energie”

Op 31 december 2023 was er een primaire energiebesparing in de eigen gemeentelijke gebouwen van 23,16% t.o.v. het referentiejaar 2019. Tegen 2030 moet er nog eens 26,44% bespaard worden.

De verleddingsgraad van de verlichting in de gemeentelijke gebouwen ligt op 36,45%. Systematisch worden de oude verlichtingen vervangen door LED-armaturen en/of Led lampen in bestaande armaturen indien deze nog in behoorlijk staat zijn. Deze werken worden projectgebonden uitgevoerd.

Werf 3: “Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”

Op 31 december 2023 waren er in Lanaken 48 laadpunten voor elektrische wagens.

Er is op dit moment 1700 m nieuw aangelegd of structureel opgewaardeerd fietspad extra aangelegd, meer bepaald: op de N78 te Rekem, vanaf de rotonde bij de kruising Daalbroekstraat-Steenweg, in de richting van Maasmechelen heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de fietspaden verbreed, van één rijrichting naar twee rijrichtingen, dit aan beide zijden van de N78.

Werf 4: “Water, het nieuwe goud”

Tussen 01 januari 2023 en 31 december 2023 werd er 2125 m³ extra hemelwateropvang voorzien. Meer bepaald regenwateropvang d.m.v. poelen voor de Kamsalamander naast het fietspad Kounterstraat en het wachtbekken Kasteelstraat.

Aquafin legde t.h.v. de H. Dunantstraat in het kader van “Afkoppelen parasitair debiet”, een gescheiden rioleringsstelsel aan. In een gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd. Het propere regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en kan, bijvoorbeeld, ter plaatse in de bodem insijpelen. Hierdoor kan 312 m³ water gebufferd worden.

T.h.v. Lanakerheide werden er grachten aangelegd door Aquafin in het kader van “Afkoppelen parasitair debiet”. Hierbij kan water van het Kempisch plateau met grachten enerzijds insijpelen, maar vooral grotendeels gebufferd worden. Deze ingreep zorgt voor een waterbuffering van 939 m³.

De gemeente heeft verder, in samenwerking met Fluvius en Arcadis, het hemelwater- en droogteplan opgemaakt.

In het hemelwater- en droogteplan worden deze knelpunten gedetailleerd beschreven, waarbij we niet alleen de symptomen maar ook de dieperliggende oorzaken belichten.

Een belangrijk aspect van dit plan is de aandacht voor oplossingen. We stellen concrete maatregelen voor die variëren van groenblauwe infrastructuur, infiltratie en verbeterde, gescheiden riolering tot wateropslagfaciliteiten, met als doel de impact van klimaatverandering op onze gemeente te verminderen. Deze oplossingen zijn niet alleen praktisch maar ook duurzaam en dragen bij aan de totstandkoming van een veerkrachtige en leefbare gemeente.

Thema's

Naar top