Een hemelwater- en droogteplan voor Lanaken

Gepubliceerd op dinsdag 30 jan 2024 om 14.29
Door de klimaatverandering worden we de laatste jaren meer en meer geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. De intensiteit van de neerslag neemt toe: buien met korte en intense neerslag worden afgewisseld door lange droge periodes, met wateroverlast en (droogte)schade tot gevolg.

Klimaatverandering daagt onze gemeente uit om doordacht met water om te gaan en onze infrastructuur anders in te richten. Via de opmaak van een hemelwater- en droogteplan is een visie uitgewerkt over waar en hoe op lange termijn omgegaan zal worden met hemelwater en droogte. Op de gemeenteraad van maandag 29 januari 2024 werd het hemelwater- en droogteplan van Lanaken goedgekeurd.

Concreet beantwoordt het hemelwater- en droogteplan, de vraag, hoe vandaag en in de toekomst het water, afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakken vertraagd afgevoerd, (her)gebruikt, geïnfiltreerd en geborgen kan worden. Met andere woorden, waar er ruimte voor water gecreëerd moet worden met oog op een duurzame, leefbare gemeente voor de volgende generaties.

Zo wil het gemeentebestuur:

 • Wateroverlast aanpakken. Hierbij gaat er voornamelijk aandacht naar het reduceren van de afstroom van het hoger gelegen Kempens Plateau naar de woongebieden in de Maasvallei.
 • De impact van droogte in woon-, landbouw- en natuurgebied milderen.
 • De waterassen (groenblauw netwerk) meer integreren in de leefomgeving. Er wordt meer ingezet op beleving van en aan het water in stedelijke omgeving.
 • Meer onthardings- en vergroeningsprojecten opstarten. Op deze manier zal een klimaatrobuuste en aangenamere leefomgeving gevormd worden.
 • Stapsgewijs de gemengde riolering vervangen door gescheiden riolering. Dit doen we samen met Fluvius en Aquafin.

Wat hebben we ondertussen al opgestart?

Met diverse partners, zoals bijvoorbeeld Fluvius, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en departement Landbouw en Visserij hebben we gedurende twee jaar gewerkt aan hemelwater- en droogteplan. Het plan werd ook aan de lokale MiNa-raad voorgelegd.

Lopende en uitgevoerde projecten:

 • In de vallei van de Ziepbeek en in het Asbroek hebben we samen met ANB rabatten (ontwateringsgreppels) gedempt. Zo wordt het hemelwater langer vastgehouden en stroomt er minder water naar de dorpskernen. Bijkomend krijgt natte natuur meer kans om zich te ontwikkelen.
 • Fluvius en Aquafin hebben op verschillende locaties gescheiden riolering aangelegd, o.a. op de Populierenlaan, Ladderstraat en Henri Dunantstraat. Onlangs werd het project ‘afkoppelen van parasitaire debieten op Lanakerheide’ (Bremstraat, Kewithstraat,…) afgerond. Het hemelwater afkomstig van het Kempens Plateau stroomt nu niet langer in de riolering en zorgt zo benedenstrooms voor minder wateroverlast.
 • Het ontharden van de parking op de Bessemerberg;
 • De gemeente kent voor een aantal ingrepen en werken ook premies toe:
  • het ontharden van je voor- of zijtuin;
  • het plaatsen van hemelwaterput en/of gescheiden afvoer;
  • het aanplanten van klimaatbomen;
  • bezoek klimaattuincoach.

Wat willen we nog gaan doen?

Een aantal voorbeelden:

 • Aanpak knelpunt wateroverlast ter hoogte van het centrumgebied Lanaken (Broekstraat, op- en afrittencomplex N77 en N78);
 • Ontharden en aanleg Tiny Forest sporthal Veldwezelt;
 • Structuurherstel waterlopen in de Vallei van de Ziepbeek;
 • Ontharden en vergroening van parkings en pleinen;
 • Heraanleg van verharde bermen naar waterinfiltrerende bermen;
 • Stimuleren ontharden en vergroenen van speelplaatsen.

Het volledige overzicht van acties is terug te vinden in het hemelwater- en droogteplan dat je kan downloaden via deze link:

www.lanaken.be/hemelwaterendroogteplan

Thema's

Naar top