Nachtwinkels

Wat is een nachtwinkel?

Elke winkel die algemene voedingswaren en huishoudartikelen verhandelt en gedurende een bepaalde periode tussen 18.00 uur en 7.00 uur open is. 

Toepasselijke regelgeving

 • de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
 • het gemeentelijk politiereglement van 28 juni 2007 ter bepaling van de sluitingsuren op  nachtwinkels.

Voorwaarden

Om als nachtwinkel beschouwd te worden, moet een winkel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De netto verkoopoppervlakte mag niet groter zijn dan 150m²
 • Geen andere activiteiten uitoefenen dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen
 • Op een duidelijke en permanente manier de vermelding ‘nachtwinkel’ dragen
 • Sluitingsuren voor de gemeente Lanaken: 1:00 uur tot 18.00 uur

Procedure

Nachtwinkels zijn verplicht een exploitatievergunning aan te vragen bij het College van de Burgemeester en de Schepenen via Dienst Economie. Indien het College akkoord gaat, dan moet de aanvrager de volgende stappen doorlopen:

 • Een brandveiligheidsonderzoek door de brandweer
 • Een financieel onderzoek
 • Een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welk aard ook, die betrekking hebben op de instelling en de exploitanten.
 • Een stedenbouwkundig onderzoek
 • Er wordt onderzocht of de vestigingseenheid over de nodige stedenbouwkundige vergunningen beschikt en in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
 • Een moraliteitsonderzoek

Een onderzoek naar de zedelijkheid voor het exploiteren van en werken in een drankgelegenheid.

 • Een onderzoek naar de hygiëne en meer bepaald het beschikken over een voedingsmiddelenvergunning.
  Deze dient aangevraagd te worden bij Federaal Agentschap voor de Veiligheid van Voedselketen (FAVV) / PCE  Corda Campus, Kempische Steenweg 297 bus 4, 3500 Hasselt / tel: 011 26 39 84  e:mail: info.lim@favv.be
 • Het beschikken over een drankvergunning om alcoholische dranken te mogen verkopen

Deze aanvraag dient te gebeuren bij de Gewestelijke Directie der Douane en Accijnzen in Hasselt, Voorstraat 43 bus 70, 3500 Hasselt / tel. 0257/700 30   e-mail: aeo.hasselt@minfin.fed.be

 • Indien u niet de Belgische nationaliteit bezit, moet u beschikken over een beroepskaart voor vreemdelingen of een andere vergunning die wettelijk voorschreven is.
  Hoe u een beroepskaart aanvraagt, kunt u lezen op de website van www.vlaanderen.be 

Weigering aanvraag

Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning weigeren als:

 • de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt
 • de exploitant recent een veroordeling heeft opgelopen wegens inbreuk op dit reglement, op de wet op het racisme, de xenofobie, tegen de drugswetgeving of een veroordeling heeft opgelopen wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van politie of andere overheidsdiensten
 • indien één der onderzoeken en criteria zoals hierboven opgesomd negatief werd geadviseerd
Naar top