Meldpunt klokkenluiders en onregelmatigheden

Inhoud

Klokkenluiders zijn personen die inbreuken vaststellen in het kader van een werkrelatie met het lokaal bestuur. Dit kunnen personeelsleden van de gemeente Lanaken zijn, maar ook externe personen die met de gemeente samenwerken, zoals vrijwilligers/stagairs/aannemers.

Anonieme meldingen vallen ook onder de bescherming van klokkenluiders.

Je melding gaat over een inbreuk op regelgeving die van toepassing is op het lokaal bestuur. Dit kan ook gaan over een inbreuk die heel waarschijnlijk gaat plaatsvinden.

Bescherming

Het doel is mensen die overtredingen en misbruiken aanklagen te beschermen tegen de mogelijk negatieve gevolgen van de melding. De Vlaamse Overheid heeft dit vervat in het Decreet Bestuursdecreet dat op 11 december 2022 in werking is getreden.

De regeling ter bescherming van klokkenluiders voorziet een verbod op represailles. Dit houdt in dat je na jouw melding niet moet vrezen voor een negatieve beoordeling, schorsing of ontslag, reputatieschade… Deze bescherming is ook onbeperkt in tijd.

De bescherming omhelst onder andere de nodige garanties inzake vertrouwelijkheid en anonimiteit.

Procedure

Intern meldpunt
Veronique Houben is, middels delegatie van de Algemeen Directeur William Vancleynenbreugel, het intern meldpunt voor onze gemeente overeenkomstig het Bestuursdecreet. Zij is te bereiken via:

Kan de inbreuk doeltreffend intern worden behandeld? En is de klokkenluider van mening dat er geen risico op represailles bestaat? Dan wordt de melding bij voorkeur intern gemaakt.

Extern meldpunt
Heb je al een interne melding gedaan? Of ben je van mening dat de inbreuk bij een interne melding niet doeltreffend behandeld kan worden? Of acht je de kans op represailles toch te groot? Dan kan u terecht bij het externe meldpunt Audit Vlaanderen. U kan Audit Vlaanderen bereiken via:

Melding

Je kan je melding schriftelijk (mail of brief), telefonisch of tijdens een fysieke ontmoeting bezorgen aan het intern meldpunt.

  • De melder heeft recht op een verslag
  • De melder heeft recht op een ontvangstbevestiging binnen 7 kalenderdagen. Tenzij de melder zich hiertegen verzet of het krijgen van een melding de bescherming van jouw identiteit in gevaar brengt.
  • De melder heeft recht op feedback binnen de 3 maanden. Je wordt ingelicht over de genomen maatregelen.

Schriftelijke melding via brief: je stuurt jouw brief naar Jan Rosierlaan 1 3620 Lanaken en vermeldt duidelijk op de omslag dat de brief gericht is aan het intern meldpunt en vertrouwelijk is, door het woord ‘vertrouwelijk’ zichtbaar te noteren op de omslag.

Telefonische melding: als je ermee instemt wordt er een verslag gemaakt van het gesprek. Vervolgens krijg je de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

Fysieke ontmoeting: je hebt het recht om binnen een redelijke termijn een afspraak te krijgen om de informatie van jouw melding te bespreken. Er wordt een verslag opgemaakt. Vervolgens krijg je de kans om dit verslag te controleren, corrigeren en te ondertekenen voor akkoord.

Gegevensbescherming

Jouw gegevens worden minimaal in overeenstemming met het Bestuursdecreet en GDPR bewaard.

  • Enkel het intern meldpunt heeft toegang tot de melding en het register.
  • Gegevens die niet relevant zijn om de melding te behandelen worden gewist.
  • De identiteit van de melder mag niet direct of indirect bekend worden gemaakt aan andere personen tenzij er een wettelijke verplichting is.

Behandeling van de melding

  • De juistheid van de informatie wordt nagegaan.
  • Het meldpunt kan bijkomende informatie opvragen.
  • Strikte neutraliteit wordt in acht genomen.
  • Indien het meldpunt vermoedt dat het een inbreuk betreft, worden gepaste maatregelen genomen.

Regelgeving

Vanaf 11 december 2022 moeten alle lokale besturen een klokkenluidersmeldpunt hebben voor de medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken.

Dat is het gevolg van een nieuw Vlaams decreet op basis van een Europese Richtlijn. Het is daarbij de bedoeling om de klokkenluider meer bescherming te bieden tegen represailles.

Naar top