Luchtkwaliteit

Inhoud

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meet op verschillende plaatsen in Vlaanderen voortdurend de kwaliteit van de lucht en waarschuwt als er te veel luchtvervuiling is. Stoffen die luchtverontreiniging veroorzaken zijn bijvoorbeeld fijn stof, ozon en stikstofoxiden.

Ozon

Ozon wordt niet rechtstreeks uitgestoten maar ontstaat uit reacties van gassen zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen. Dit gebeurt vooral bij warm en zonnig weer. De stof heeft een schadelijke impact op mensen en planten.

Fijn stof

Fijn stof is een verzamelnaam voor kleine deeltjes die aanwezig zijn in de lucht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen PM10 en PM2,5. Dat staat voor deeltjes (particulate matter) die kleiner zijn dan 10 of 2,5 micrometer. Omdat ze zo klein zijn kunnen ze diep doordringen in onze longen.

Stikstofoxiden/ammoniak

Stikstofoxiden en ammoniak zijn stikstof dat reageert met zuurstof of waterstof. Stikstofoxiden (NOx) veroorzaken irritaties aan de luchtwegen en ammoniak (NH3) is nadelig voor planten. Beide stikstofvormen dragen sterk bij aan de vorming van fijn stof, en NOx speelt ook een rol bij het ontstaan van ozon. Daarnaast zorgen ze ook voor verzuring, wat een impact heeft op onze ecosystemen en nadelig is voor de biodiversiteit.

Zware metalen

Zware metalen komen van nature voor in de omgeving, maar ze komen ook in het milieu terecht door industrie, transport en de verbranding van afval en brandstoffen.

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

PAK's zijn organische verbindingen die bestaan uit gekoppelde aromatische ringen. Verschillende PAK's zorgen in het menselijk lichaam voor DNA-schade en zijn daardoor erg kankerverwekkend.

Actuele luchtkwaliteit

Op de website van VMM kun je de actuele luchtkwaliteit opvolgen. Zij meten dit doorlopend en zullen de bevolking waarschuwen wanneer de concentraties van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht te hoog zijn.

Meer info

www.vmm.be/lucht 

Naar top