Landbouwschade

Schade door jachtwild en beschermde soorten

Er bestaan heel wat maatregelen om schade door wilde dieren te voorkomen. Op de website van het Agentschap Natuur en Bos vind je heel wat nuttige informatie terug over deze preventieve maatregelen.

Als je alle verplichte voorzorgen nam, kan je in bepaalde situaties een vergoeding krijgen. De algemene voorwaarden en de aanvraagprocedure worden op de website van ANB beschreven.

Je kunt de formulieren in verband met jacht en wildbeheer en schade door soorten digitaal indienen via het e-loket fauna en flora van het Agentschap Natuur en Bos.

Brede weersverzekering

https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/brede-weersverzekering-land-en-tuinbouwers

Gemeentelijke schattingscommissie

Heb je door droogte, hagel, hevige regen of andere weersverschijnselen schade aan je teelten? Je kunt altijd vrijblijvend een aanvraag doen tot vaststelling van de schade.

In deze commissie zetelen vertegenwoordigers van het college van burgemeester en schepenen, FOD FinanciĆ«n, het Departement Landbouw en Visserij en drie expertlandbouwers uit onze eigen gemeente.

De processen-verbaal van vaststelling van schade aan teelten die deze schattingscommissie opmaakt, kunnen belangrijk zijn voor:

 • fiscale maatregelen (bij forfaitaire belasting)
 • de controle van bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies voor bepaalde akkerbouwgewassen
 • de eventuele toekenning van een uitstel van betaling voor de VLIF-dossiers
 • een eventuele tussenkomst van het Rampenfonds in geval van landbouw- of algemene ramp

Je kunt een aanvraag tot samenkomst van de schattingscommissie aanvragen via milieu@lanaken.be

Bezorg ons in je aanvraag wel steeds de volgende informatie:

 • Proces-verbaal tot vaststelling van schade aan teelten, waarbij je reeds de volgende informatie invult:
  • Algemene gegevens boven de tabel
  • Kolom 1, 2, 3 en 4
  • Het document kun je hier downloaden
 • De fotoplannen van de verzamelaanvraag, met aanduiding van de percelen waar er schade is opgetreden
 • De kadastrale gegevens van de percelen waar er schade is opgetreden

Schadevergoeding Vlaams Rampenfonds aanvragen

Naar top