Klimaatactieplan

De gemeente ondertekende op 30 november 2011 de Europese 'Covenant of Mayors' (Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2020); een initiatief van de Europese Commissie. Dit convenant stimuleert lokale besturen om verder te gaan dan de Europese doelstellingen op het vlak van CO2-reductie, meer bepaald 20 % minder CO2-uitstoot tegen 2020. 

Een van de verplichtingen van het 'Covenant of Mayors' is de opmaak van een klimaatplan. Om te weten waar onze gemeente vandaag staat op het vlak van de CO2-uitstoot, werd een nulmeting uitgevoerd. Vervolgens werden de DUBO-scan en HE-scan opgemaakt. De DUBO-scan geeft inzicht in de mogelijke maatregelenpakketten voor de residentiële gebouwen, nodig om de vooropgestelde doelstellingen te verwezenlijken. De HE-scan geeft een inzicht in de mogelijkheden en knelpunten wat betreft hernieuwbare energie op het grondgebied van de gemeente. Met deze nulmeting en scans als achtergrondinformatie werd een actieplan opgemaakt om onze uitstoot terug te dringen. Dit actieplan werd op 24 juni 2013 door de gemeenteraad goedgekeurd.

Het werk is natuurlijk niet gedaan na de opmaak en goedkeuring van dit gemeentelijk actieplan. De lopende initiatieven binnen deze klimaatambitie worden verdergezet en er zullen de komende jaren nieuwe initiatieven worden opgezet samen met alle betrokkenen. De gemeente wordt bij de uitvoering van deze acties ondersteund door het provinciebestuur, Bond Beter Leefmilieu, Infrax en Dubolimburg.

In oktober 2015 lanceerde de Europese Commissie de nieuwe Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030, waarin de nieuwe EU-klimaatdoelstellingen voor 2030 geïmplementeerd werden. Ook dit convenant werd door de gemeenteraad ondertekend. Het nieuwe burgemeestersconvenant heeft als doel om de CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente met minstens 40% te doen dalen tegen 2030 en de gemeente uit te laten groeien tot een veerkrachtige plaats waar burgers toegang hebben tot veilige, duurzame en betaalbare energie.

Door de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030 engageert het bestuur zich voor de opmaak van een nulmeting, een risico- en kwetsbaarheidsanalyse en een klimaatactieplan, binnen twee jaar na de ondertekening ervan. De nulmeting was reeds beschikbaar bij de ondertekening. De risico- en kwetsbaarheidsanalyse werd, op maat van de gemeente, opgemaakt en aangeleverd door de provincie Limburg.

In 2019 werd het vorige klimaatactieplan geëvalueerd. Het nieuwe actieplan, goedgekeurd door de gemeenteraad van 2 maart 2020, is uitgebreid met nieuwe doelstellingen en realiseerbare maatregelen om zo onze gemeente weerbaar te maken tegen de klimaatverandering (adaptatie). De mitigerende maatregelen werden grondig bijgesteld en op maat van de doelgroepen uitgewerkt.

Een overzicht van acties kun je terugvinden op de website van Futureproofed Cities.

Naar top