Incontinentie- of stomazorg

Inhoud

Met ingang vanaf 6 juni 2022 (sluiting containerpark) en eindigend op 31 december 2025 wordt een toelage toegekend in de kosten voor afvalverwerking van incontinentie- en stomamateriaal.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een toelage in de kosten voor afvalverwerking van incontinentie- en stomamateriaal, moet de aanvrager gedomicilieerd

(=ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister) zijn in de gemeente Lanaken op 1 januari van het jaar waar de toelage op betrekking heeft.

Personen die volgens het bevolkingsregister in gemeenschappen zijn ingeschreven, hebben geen recht op deze toelage.

De OCMW-toelage wordt toegekend aan personen die lijden aan tijdelijke of langdurige incontinentie of stomazorg als ze één van onderstaande documenten kunnen voorleggen:

* Een afschrift van de beslissing van het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap waarin terugbetaling van incontinentiemateriaal bekomen werd.

OF

* Een afschrift van de beslissing van de ziekteverzekering om een tussenkomst in de aankoop van stoma- en autosondage / verzorgingsmateriaal te bekomen.

OF

* Een afschrift van de beslissing van het ziekenfonds waarbij men recht heeft op het incontinentieforfait, zowel het forfait voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden of van niet-afhankelijke personen. (Zie https://www.vlaanderen.be/incontinentieforfait)

OF

*Het medisch voorschrift van het materiaal vanuit de ziekteverzekering van HR Rail (ziekteverzekering spoorwegen)

OF

*Een attest/brief/mail van de huisdokter of specialist die bevestigd dat de gerechtigde geconfronteerd wordt met deze problematiek (begindatum) en waarin staat of dit tijdelijk of blijvend is. 

Meer info

De toelage voor incontinentie bedraagt 6 euro per maand.

De toelage voor stomazorg bedraagt 2 euro per maand.

Deze toelage wordt 1x per jaar uitbetaald in de maand december. 

Naar top