Hemelwater- en droogteplan

Door de klimaatverandering worden we de laatste jaren meer en meer geconfronteerd met een extreme weersomstandigheden. Er valt meer regen in de winter en minder neerslag in de zomer. Bovendien neemt ook de intensiteit van neerslag toe: buien met korte en intense neerslag worden afgewisseld door lange droge periodes, met wateroverlast en (droogte)schade tot gevolg.

Klimaatverandering daagt onze gemeente uit om doordacht met water om te gaan en onze infrastructuur anders in te richten. Via de opmaak van een hemelwater- en droogteplan wordt een visie uitgewerkt over waar en hoe op lange termijn omgegaan zal worden met hemelwater en droogte. Het beantwoordt de vraag hoe vandaag en in de toekomst het water afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakken vertraagd afgevoerd, (her)gebruikt, geïnfiltreerd en geborgen kan worden. Met andere woorden, waar er ruimte voor water gecreëerd moet worden met oog op een duurzaam, leefbare gemeente voor de volgende generaties.

Zo wil het gemeentebestuur:

  • wateroverlast aanpakken. Hierbij gaat er voornamelijk aandacht naar het reduceren van de afstroom van het hoger gelegen Kempens Plateau naar de woongebieden in de Maasvallei;
  • de impact van droogte in woon-, landbouw- en natuurgebied milderen;
  • de waterassen (groenblauw netwerk) meer integreren in de leefomgeving. Er wordt meer ingezet op beleving van en aan het water in stedelijke omgeving;
  • meer onthardings- en vergroeningsprojecten opstarten. Op deze manier zal een klimaatrobuuste en aangenamere leefomgeving gevormd worden;
  • stapsgewijs de gemengde riolering vervangen door gescheiden riolering. Dit doen we samen met Fluvius en Aquafin.
Naar top