Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte

De conceptnota voor het Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte legt in grote lijnen onze ambities op vlak van ruimtelijk beleid vast voor de komende 20 jaar. Daarnaast wordt een strategie met bijhorende acties voorgesteld om deze ambities waar te maken.

De 5 ambities

  • Slim verdichten
  • Klimaatadaptieve en veerkrachtige publieke ruimtes
  • Groen-blauw netwerk als landschappelijke drager
  • Sterke economische positionering van Lanaken in een grensregio
  • Fiets- en wandelvriendelijk Lanaken 
     

De conceptnota Beleidsplan Ruimte Lanaken werd 20 januari 2022 goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Plan-Mer

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Van 15 maart 2022 tot en met 13 mei 2022 kan je de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunnen er voorstellen geformuleerd worden voor alternatieven.

De volledig verklaarde kennisgeving kan tegelijkertijd via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

Hoe reageren op de kennisgevingsnota plan-Mer?

Je moet je reactie binnen de wettelijke termijn van 60 dagen (uiterlijk op 13 mei 2022) bezorgen. Dat kan bij voorkeur via mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). Het is ook mogelijk om je reactie ter plekke af te geven aan het Team Mer in Brussel of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres :

Departement Omgeving-Team Mer
Strategisch plan-MER Beleidsplan Ruimte Gemeente Lanaken (PL0279)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

Naar top