GAS - Gemeentelijke administratieve sancties

Datum bekendmaking:  maandag 28 november 2022

In Lanaken werd het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties, oftewel de ‘GAS’ uitgebreid. Hierdoor kunnen een aantal gedragingen die binnen onze gemeente voor kleine vormen van openbare overlast zorgen, worden aangepakt door middel van het opleggen van een geldboete. Het systeem van de GAS wordt momenteel in meer dan 260 Vlaamse steden en gemeenten toegepast.

Waarom GAS?

Er zijn heel wat gedragingen – bijvoorbeeld wildplassen, sluikstorten, hondenpoep,…- die door inwoners als ‘overlast’ worden ervaren. Vaak gaat het daarbij om handelingen die op zich wel storend zijn, maar die door het parket vaak niet vervolgd worden. Daardoor kan de indruk ontstaan dat dit gedrag onbestraft blijft. Via het systeem van de GAS kan een gemeentebestuur optreden tegen dit soort storend gedrag en zal het gevoel van straffeloosheid bij de bevolking  worden tegengegaan.

Procedure

Overtredingen in het kader van het GAS reglement dienen door een bevoegde gemeentelijke ambtenaar of door de politie te worden vastgesteld. Zij nemen verklaringen van daders, slachtoffers en getuigen af en maken eventueel foto’s opdat zij een zo volledig en gedetailleerd mogelijk relaas van de feiten kunnen weergeven.

De bevoegdheid voor het opleggen van een administratieve geldboete ligt bij de sanctionerende ambtenaar. Deze laatste oordeelt of een geldboete opportuun is. De overtreder wordt hiervan dan aangetekend in kennis gesteld. De overtreder kan  binnen 15 dagen zijn verweer uiteen zetten, al dan niet vertegenwoordigd of bijgestaan door een raadsman.

Het bedrag van de administratieve geldboete hangt af van de ernst van de feiten en een eventuele herhaling ervan en kan maximum € 350 bedragen. Tegen het opleggen van een dergelijke geldboete kan de overtreder beroep aantekenen.

Minderjarigen

Ondanks de wettelijke verlaging van de minimumleeftijd naar 14 jaar, heeft Lanaken ervoor gekozen om enkel minderjarigen vanaf 16 jaar te beboeten met een geldboete van maximum € 175.

Bovendien genieten deze minderjarigen van volgende extra waarborgen;

  • Voorafgaande bemiddeling is mogelijk;
  • De geldboete kan vervangen worden door max. 15u gemeenschapsdienst

GAS in Lanaken

Het is niet de bedoeling om een klopjacht te starten. Het gemeentebestuur kiest er nadrukkelijk voor enkel die vormen van openbare overlast te sanctioneren waarvan onze inwoners het meeste hinder ondervinden. De meeste boetes werden uitgeschreven voor sluikstorten en niet aangelijnde honden, gevolgd door geluidsoverlast. Andere GAS boetes kwamen er voor o.a. hondenpoep, zwerfvuil, loslopende dieren, vandalisme,…

GAS-overtredingen kunnen gemeld worden aan de politie of aan de gemeente via mail naar gas@lanaken.be

Naar top