College van Burgemeester en Schepenen & Vast bureau

Het College van Burgemeester en Schepenen en het Vast bureau van het OCMW is samengesteld uit de burgemeester, 5 schepenen, de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst en de algemeen directeur. Het college en vast bureau komen elke donderdag in besloten vergadering samen.

Samenstelling

Functies

Burgemeester

Algemeen beleid * Politie en veiligheid  * Bevolking en burgerlijke stand * Brandweer, brandpreventie en rampenplanning * Erediensten en kerkfabrieken * Interne preventie * Grensoverschrijdende samenwerking * Financiën en begroting * GAS-beleid en handhaving

Contact
Dassenpad 2 , 3620 Lanaken
T
089 711 721
marino.keulen@lanaken.be

Functies

Schepen

Economie * Industrie * Middenstand, markten en kermissen * Jeugd * Juridische zaken * Bibliotheek * Erfgoed * Voorzitter AGB

Contact
Strodorp 25 , 3620 Lanaken
GSM
0477 639 934
astrid.puts@lanaken.be

Functies

Schepen

Leefmilieu, duurzaamheid en natuurbehoud * Bosbeheer en landbouw * Dierenwelzijn * Energie * Klimaatactie * Ontwikkelingssamenwerking * Integratie en inburgering * Bestrijding van kansarmoede * Kinderwelzijn * Kinderopvang * Huis van het Kind * Lanaken Preventief Gezond * Flankerend Onderwijsbeleid * Gelijke Kansen

Contact
Pastoor Houbenplein 24 , 3620 Lanaken
GSM
0498 112 033
christel.gorissen@lanaken.be

Functies

Schepen

Openbare werken en technische dienst * Patrimonium, bestemming, onderhoud en gebruik gemeentelijke gebouwen * Grondbeleid * Nutsvoorzieningen * Containerpark * Begraafplaatsen

Contact
Ladderstraat 39 , 3620 Lanaken
T
089 712 409
GSM
0470 942 546
peter.verheyen@lanaken.be

Functies

Schepen

Personeel * Sport * Cultuur * Evenementen * Onderwijs * Academie voor muziek en theater

Contact
Molenweidestraat 15/14 , 3620 Lanaken
GSM
0472 680 890
dominique.terwingen@lanaken.be

Functies

Schepen

Ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning * Wonen en huisvesting * Mobiliteit en verkeer * Communicatie, participatie en inspraak * ICT & E-loket * Toerisme * Gezin en gezondheidszorg

Contact
Bergstraat 32 , 3620 Lanaken
GSM
0478 344 348
jolein.martens@lanaken.be

Functies

Voorzitter bijzonder comité sociale dienst

Lokaal dienstencentrum * Senioren * Gehandicaptenbeleid * Sociale economie en Wijkwerken * Sociale huisvesting * Bestrijding van sociale fraude

Contact
A.G. Bellstraat 35 , 3620 Lanaken
GSM
0476 494 567
michel.stevens@lanaken.be
Naar top