College van Burgemeester en Schepenen & Vast bureau

Het College van Burgemeester en Schepenen en het Vast bureau van het OCMW is samengesteld uit de burgemeester, 5 schepenen, de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst en de algemeen directeur. Het college en vast bureau komen elke donderdag in besloten vergadering samen.

Samenstelling

Marino Keulen Open VLD

Functies

Burgemeester

Algemeen beleid * Politie en veiligheid  * Bevolking en burgerlijke stand * Brandweer, brandpreventie en rampenplanning * Erediensten en kerkfabrieken * Interne preventie * Grensoverschrijdende samenwerking * Financiën en begroting * GAS-beleid en handhaving

Contact
Dassenpad 2 , 3620 Lanaken
T
089 711 721
marino.keulen@lanaken.be

Astrid Puts Open VLD

Functies

Schepen

Economie * Industrie * Middenstand, markten en kermissen * Jeugd * Juridische zaken * Bibliotheek * Erfgoed * Voorzitter AGB

Contact
Strodorp 25 , 3620 Lanaken
GSM
0477 639 934
astrid.puts@lanaken.be

Christel Gorissen Vooruit-Groen

Functies

Schepen

Leefmilieu, duurzaamheid en natuurbehoud * Bosbeheer en landbouw * Dierenwelzijn * Energie * Klimaatactie * Ontwikkelingssamenwerking * Integratie en inburgering * Bestrijding van kansarmoede * Kinderwelzijn * Kinderopvang * Huis van het Kind * Lanaken Preventief Gezond * Flankerend Onderwijsbeleid * Gelijke Kansen

Contact
Pastoor Houbenplein 24 , 3620 Lanaken
GSM
0498 112 033
christel.gorissen@lanaken.be

Peter Verheyen Open VLD

Functies

Schepen

Openbare werken en technische dienst * Patrimonium, bestemming, onderhoud en gebruik gemeentelijke gebouwen * Grondbeleid * Nutsvoorzieningen * Containerpark * Begraafplaatsen

Contact
Ladderstraat 39 , 3620 Lanaken
T
089 712 409
GSM
0470 942 546
peter.verheyen@lanaken.be

Dominique Terwingen Open VLD

Functies

Schepen

Personeel * Sport * Cultuur * Evenementen * Onderwijs * Academie voor muziek en theater

Contact
Molenweidestraat 15/14 , 3620 Lanaken
GSM
0472 680 890
dominique.terwingen@lanaken.be

Jolein Martens Open VLD

Functies

Schepen

Ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning * Wonen en huisvesting * Mobiliteit en verkeer * Communicatie, participatie en inspraak * ICT & E-loket * Toerisme * Gezin en gezondheidszorg

Contact
Bergstraat 32 , 3620 Lanaken
GSM
0478 344 348
jolein.martens@lanaken.be

Michel Stevens Vooruit-Groen

Functies

Voorzitter bijzonder comité sociale dienst

Lokaal dienstencentrum * Senioren * Gehandicaptenbeleid * Sociale economie en Wijkwerken * Sociale huisvesting * Bestrijding van sociale fraude

Contact
A.G. Bellstraat 35 , 3620 Lanaken
GSM
0476 494 567
michel.stevens@lanaken.be
Naar top