Burgervoorstel

Inhoud

De inwoners van Lanaken hebben het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven. 

Ze kunnen die voorstellen of vragen ook op de gemeenteraad komen toelichten.

Voorwaarden

Het verzoek moet een compleet voorstel of vraag bevatten en alle noodzakelijke stukken bevatten die de gemeenteraad kan voorlichten.

Het verzoek moet worden gesteund door ten minste 150 inwoners van Lanaken ouder dan 16 jaar.

Procedure

Het verzoek wordt ingediend met een formulier dat de gemeente ter beschikking stelt en wordt met een aangetekende brief gestuurd aan de gemeente. 

Het moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft. 

De gemeente gaat na of aan die voorwaarden is voldaan.

Het verzoek moet minstens 8 dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.

Er kunnen alleen voorstellen of vragen worden ingediend die tot het gemeentelijk belang behoren en tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen.  Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.

Downloads

Naar top