Bouwen

Wat je kan bouwen, verbouwen, uitbreiden is afhankelijk van de ligging van je perceel. Informeer daarom steeds bij de dienst ruimtelijke ordening voordat u de nodige stappen onderneemt.

Zomaar ergens een woning bouwen, verbouwen of uitbreiden, of gronden verkavelen, kan in Vlaanderen al lang niet meer. Sinds 1962 werd een vergunningenstelsel ingevoerd. De wetgeving is zo ingewikkeld, dat het niet mogelijk is hier alle gevallen en mogelijkheden uiteen te zetten.

Ben je van plan om bepaalde werken uit te voeren, dan neem je best contact op met de dienst ruimtelijke ordening. Wij helpen je graag verder of via de website www.ruimtelijkeordening.be vindt je een duidelijk en actueel overzicht.

In de pers verschijnen regelmatig berichten dat bepaalde werken niet (meer) vergunningsplichtig zouden zijn. Pas op met deze informatie! In deze teksten wordt soms een bepaalde paragraaf uit de wetgeving weggelaten of verkeerdelijk geïnterpreteerd.

Volgende werken kan men onderscheiden:

  • Vergunningsplichtige werken
    • Vereist een stedenbouwkundige vergunning dit kan met of zonder architect zijn.
  • Meldingsplichtige werken
    • Werken te melden aan het college van burgemeester en schepenen (via een dossier in te dienen bij de dienst ruimtelijke ordening)
  • Vrijstelling
    • Werken die vrijgesteld zijn van vergunning

Architect

Ook belangrijk om weten is dat voor werken die een impact hebben op de stabiliteit steeds een architect nodig is en ook voor gebouwen vanaf 40m².

De Vlaamse Regering bepaalde wanneer er geen architect dient tussen te komen.

 Website Heeft u een architect nodig?

 

Let op!

Deze benadering is echter niet overal geldig want zowel de melding als de vrijstellingen zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving (vb. het gewestplan, voorschriften van BPA of verkaveling, ….  

Het blijft dus aangeraden zich op voorhand goed te informeren bij de dienst ruimtelijke ordening.

 

Kosten

Er wordt een retributie aangerekend van 30 euro voor het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning vermeerderd met 30 euro per bijkomende woongelegenheid/ handelszaak/ industrieel gebouw, ...  Is er ook een MER nodig bij uw vergunning dan wordt er 60 euro extra bijgeteld.

Indien de gemeente een openbaar onderzoek moet organiseren in functie van je aanvraag, vragen wij ook een vergoeding voor de aangetekende zendingen in het kader van dit openbaar onderzoek.

Naar top