Bodem

Inhoud

De Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) beheert een grondeninformatieregister (GIR) waarin ze gegevens over gronden opneemt. Bij de overdracht van een grond, zoals een verkoop, heb je een bodemattest nodig. Het bodemattest vermeldt alle relevante gegevens en informeert de koper van de grond over de bodemkwaliteit.

Als er op de grond activiteiten zijn of waren die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld een benzinestation of een oude stortplaats, moet de verkoper voor de verkoop eerst een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren op deze risicogrond. Of een grond een risicogrond is of niet, staat vermeld op het bodemattest.

Verkoop je je grond niet, maar wil je graag weten wat de bodemkwaliteit van je grond is? Je kunt dit opzoeken op de website De Grote Grondvraag

Risicogrond

Een risicogrond is een grond waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd. Als je grond opgenomen is als risicogrond, dan ben je verplicht een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Afhankelijk van de resultaten uit dit onderzoek zal vervolgens overgegaan worden tot een beschrijvend bodemonderzoek en een bodemsaneringsproject.

Werd een perceel onterecht geïnventariseerd als risicogrond?

Als je van mening bent dat een perceel onterecht is opgenomen als risicogrond, bezorg je aan de dienst leefmilieu bewijsstukken om het tegendeel aan te tonen. Als hieruit duidelijk blijkt dat het geen risicogrond is, verwijdert de gemeente het perceel uit de gemeentelijke inventaris. 

Als de gemeente op basis van de bewijsstukken geen uitspraak kan doen of het al dan niet om een risicoperceel gaat, kan een gemotiveerde verklaring mogelijk uitsluitsel geven. In de gemotiveerde verklaring moet de werkelijke situatie op het terrein worden uitgeklaard. Deze gemotiveerde verklaring moet worden opgesteld door een erkend bodemsaneringsdeskundige.

Let op, na de schrapping door de gemeente, moet je wel een nieuw bodemattest aanvragen.

Bodemverontreiniging

Heb je een bodemverontreiniging vastgesteld? Maak hier dan zeker melding van bij de dienst leefmilieu. Zij komen ter plaatse om de verontreiniging vast te stellen. Als het een recente en onvoorziene gebeurtenis is, kan de schadegevallenprocedure opgestart worden. Gaat het over een oudere verontreiniging, dan wordt de procedure van het Bodemdecreet toegepast.

Lek stookolietank – Promaz

Vermoed je dat je bodem verontreinigd is door een lek in een mazouttank of -leiding?
Promaz is een fonds dat helpt om de bodemsanering uit te voeren of door financieel tussen te komen, ook voor bodemsaneringen uit het verleden.

De voorwaarden en aanvraag voor de tussenkomst door Promaz, kun je terugvinden op de website www.promaz.be

Meer info

https://ovam.vlaanderen.be/bodem

https://www.degrotegrondvraag.be/ 

https://www.promaz.be/ 

Naar top