Bermen in landbouwgebied

Landbouwers (eigenaar en/of pachter) moeten een strook of berm van één meter breed aan weerszijden van de ruilverkavelingswegen, die grenzen aan hun akker(s), behouden. De ruilverkaveling voorzag destijds 3 meter voor de betonweg met aan beide zijden één meter berm die ook tot het openbaar domein behoort.

Deze berm mag niet bewerkt worden. Er mogen op deze strook geen pesticiden gebruikt worden of landbouwproducten (bv. bieten of plastiekfolie) gestapeld worden.

De controle op deze teeltvrije zone gebeurt door de bevoegde ambtenaar zoals vastgelegd in artikel 18 van de GAS-verordening van 23 december 2019. De eigenaar en pachter (ieder hoofdelijk), die artikel 18 schendt, krijgen na vaststelling door een bevoegde ambtenaar van de overtreding een termijn van 14 dagen om zich in orde te stellen. Indien zij dit binnen deze termijn nalaten, houdt de gemeente zich, onverminderd de toepassing van een administratieve boete, het recht voor om dit te doen op kosten en op risico van de eigenaar en pachter.

Link: www.lanaken.be/gas

Naar top