Belasting op aanplakborden (reclameborden)

Wat is een aanplakbord?

Elke drager of constructie in elk materiaal, geplaatst langs de openbare weg of op een plaats in open lucht die zichtbaar is vanaf de openbare weg, waarop reclame wordt aangebracht door aanplakking, vasthechting, schildering of door elk ander middel en groter dan 1 m².

Ook een verplaatsbare aanhangwagen of een spandoek met reclameboodschappen die meer dan 14 opeenvolgende dagen op het grondgebied van de gemeente Lanaken geplaatst is, is belastbaar.

Wie is belastingplichtige?

De natuurlijke of rechtspersoon die het recht heeft gebruik te maken van het aanplakbord. Als die onbekend is, wordt de eigenaar van de grond of de muur waarop zich het aanplakbord bevindt de belastingplichtige.

Wat is het tarief van de belasting?

De belasting bedraagt € 19 per m² en is verschuldigd per half jaar. Elk gedeelte van een m² wordt als een volledige m² aangerekend.

Het kalenderjaar wordt opgedeeld in 2 halve jaren, namelijk : 

 • van 01/01 tot en met 30/06 (periode 1);
 • van 01/07 tot en met 31/12 (periode 2).

De belasting is verschuldigd voor het volledige halve jaar ongeacht het tijdstip waarop het bord wordt geplaatst, in gebruik wordt genomen of wordt weggenomen.  De verwijdering van het aanplakbord tijdens één van de twee halve jaren geeft geen recht op terugbetaling van de belasting.

Vrijstellingen

De belasting is niet verschuldigd voor aanplakborden:

 • aan handelshuizen of binnen 20m van deze handelshuizen waarop reclame wordt gemaakt voor de activiteiten uitgeoefend in deze handelshuizen
 • van openbare besturen of openbare diensten voor zover geen winst beoogd wordt
 • die enkel en alleen gebruikt worden bij gelegenheid van wettelijke verkiezingen
 • op het domein van een sportcomplex
 • die enkel en alleen gebruikt worden voor de aankondiging van culturele, caritatieve of sportieve manifestaties
 • op terreinen waarvoor al dan niet een omgevingsvergunning is verleend en dit voor de duur van de bouwwerken en dit slechts voor reclame ten behoeve van de met de werken betrokken firma's
 • die op basis van een samenwerking met het gemeentebestuur van Lanaken geplaatst werden

Daarnaast is er ook nog een tijdelijke vrijstelling voor twee opeenvolgende halve jaren voor aanplakborden:

 • aan handelshuizen welke dienen voor:
  • aankondigen van een toekomstige vestiging in dit handelshuis
  • voor het melden van de verhuis uit dit handelshuis naar een nieuw adres

Aangifteplicht

Als je een aanplakbord plaatst dat aan de voorwaarden voldoet, ben verplicht om hiervan aangifte te doen. Het aangifteformulier vind je terug bij de downloads. Mail het ingevulde en ondertekende aangifteformulier door naar helene.dops@lanaken.be of per post naar:

Gemeentebestuur Lanaken, t.a.v. Dops Hélène, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken

Andere verplichtingen

Downloads

Naar top