Aanvraag omgevingsvergunning

Inhoud

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

 • De stedenbouwkundige vergunning (bouwen, verbouwen, functiewijziging,…)
 • De verkavelingsvergunning (verkavelen gronden)
 • De milieuvergunning (ingedeelde inrichting of activiteit klasse 1, 2 en 3)
 • De sociaal-economische machtiging (kleinhandelsactiviteiten)
 • De natuurvergunning (wijzigen van kleine landschapselementen of voor het wijzigen van vegetatie)

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Welke vergunning?

Stedenbouw

Voor bepaalde werken zoals bouwen, verbouwen, slopen, graven, bomen vellen,… heb je een vergunning nodig. In een aantal gevallen hoef je enkel een melding te doen. Ook voor een verkaveling of de bijstelling van een verkaveling heb je een vergunning nodig.

Milieu

Als je in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet je nagaan of je een omgevingsvergunning nodig hebt voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. De vergunnings- of meldingsplicht is afhankelijk van de klasse waarin je bedrijf valt. De klasse (1, 2 of 3) wordt bepaald in VLAREM II.

Vegetatiewijziging

Voor het verwijderen of wijzigen van natuur en vegetaties heb je in bepaalde gevallen ook een vergunning nodig. Voorbeelden hiervan zijn het kappen of verwijderen van kleine landschapselementen, holle wegen, poelen,…

Kleinhandel

Als je een kleinhandelszaak (netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² toegankelijk voor publiek) wilt openen, dan heb je een vergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig.

Let op

De wetgeving verplicht tot het samen indienen van onlosmakelijk verbonden activiteiten. Als een project dus zowel stedenbouwkundige als milieutechnische (exploitatie) handelingen bevat, dan moeten beide handelingen toegevoegd worden.

Op het grondgebied van gemeente Lanaken is de stedenbouwkundige verordening 'groenvoorzieningen en -waarborg' van toepassing. Meer informatie hierover kun je hier vinden: https://www.lanaken.be/stedenbouwkundige-verordening-groenvoorzieningen-en-waarborg 

Daarnaast is er op een gedeelte van het grondgebied van Lanaken een BENELUX-beschikking inzake geluid van toepassing. Meer informatie hierover kun je hier vinden: https://albertknoop.eu/realisaties/benelux-beschikking-inzake-geluid/ 

Voorwaarden

Indien je nog bijkomende vragen hebt, kun je contact opnemen met de betrokken diensten:

Stedenbouw & verkavelingen:
089 730 760
ruimtelijke.ordening@lanaken.be

Exploitatie & vegetatiewijzigingen:
089 730 730
leefmilieu@lanaken.be

Kleinhandelsactiviteiten:
089 730 799
economie@lanaken.be

Procedure

Hoe vraag je een vergunning aan:

 • Digitale aanvraag via www.omgevingsloket.be. Volg het stappenplan (normenboek). Zodra een dossier is ingegeven in het omgevingsloket kan men de status van het ingediende dossier volgen onder 'mijn dossiers'.
 • Analoge aanvraag bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Op papier indienen is enkel nog mogelijk voor: 
  • aanvragen voor louter stedenbouwkundige handelingen zonder verplichte medewerking van een architect
  • Franstalige aanvragen in faciliteitengemeenten
  • aanvragen van louter kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen

Kostprijs

Voor het afleveren van een vergunning wordt 30 euro kosten aangerekend per woongelegenheid, handelszaak, industrieel gebouw,…

Indien er ook een openbaar onderzoek uitgevoerd moet worden komen hier administratiekosten bij. Het gaat dan bijvoorbeeld over verzendingskosten ingevolge het openbaar onderzoek, opzoekingskosten, publicatiekosten,...

Meer info

Meer info kun je terugvinden op de website: www.omgevingsloketvlaanderen.be 

Naar top