Disciplines

Om een noodsituatie te bestrijden is een samenwerking nodig tussen de verschillende disciplines. In de nood- en interventieplannen worden de opdrachten van de verschillende diensten duidelijk afgebakend. Op deze pagina vindt u een kort overzicht van de 5 functionele disciplines en hun taken.

Om een noodsituatie te bestrijden is een samenwerking nodig tussen de verschillende disciplines. In de nood- en interventieplannen worden de opdrachten van de verschillende diensten duidelijk afgebakend. Ze zijn ingedeeld in 5 functionele disciplines:

Discipline 1: de hulpverleningsoperaties

Discipline 2: de medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening

Discipline 3: de politie van de plaats van de noodsituatie

Discipline 4: logistieke steun

Discipline 5: informatie

 

Discipline 1: de hulpverleningsoperaties

De opdrachten die deel uitmaken van deze discipline worden uitgevoerd door de brandweerdiensten, bijgestaan door de operationele eenheden van de civiele bescherming.

Tot het pakket van opdrachten behoren onder meer:

 • het beheersen van de noodsituatie en de eraan verbonden risico’s uitschakelen zoals het blussen van brand, het dichten van bressen en versterken van dijken, … en het nemen  van alle maatregelen om de uitbreiding van de gevolgen van de noodsituatie te voorkomen;
 • het opsporen, bevrijden, helpen, redden en in veiligheid brengen van personen die in gevaar verkeren en hun goederen beschermen;
 • gevaarlijke stoffen opsporen, meten en bestrijden en instaan voor ontsmettingen;
 • in de rode zone en wanneer door de aard van de noodsituatie bijzondere beschermingsuitrusting nodig is: het redden van de bevolking met inbegrip van de evacuatie;
 • de nodige personen en goederen opeisen in functie van de uitvoering van hun opdrachten;
 • in afwachting van de oprichting van de commandopost-operaties, de informatie aan de burgemeester, het 100-centrum en de operationele coördinatie met de andere disciplines.

 

naar boven...

 

Discipline 2: de medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening

Tot de opdrachten behoren onder meer:

 • de medische hulpketen oprichten;
 • de slachtoffers opvangen, triëren en verzorgen, …;
 • de afvoer verzekeren naar de gepaste ziekenhuizen;
 • het overlijden vaststellen, en een provisorisch mortuarium inrichten en beheren op de plaats van de noodsituatie;
 • de informatie en/of gegevens verzamelen en analyseren die nuttig zijn in verband met de volksgezondheid, de veiligheid van de voedselketen en het leefmilieu;
 • het beheer van de ambulances ter plaatse;
 • het nauwgezette vergaren van informatie over de slachtoffers en het veilig beheren ervan;
 • het geven van informatie over slachtoffers en aan slachtoffers, aan hun familie en naasten, volgens de richtlijnen van de bevoegde overheid;
 • ingevolge beslissing van de bevoegde overheid, de oprichting van een oproepcentrum voor slachtoffers, hun familie en naasten;
 • de psychosociale hulpverlening aan de getroffenen, hun familie en/of naasten;
 • de opvang van niet-gewonden op het terrein;
 • de opvang in een opvangcentrum ….

 

naar boven...

 

Discipline 3: de politie van de plaats van de noodsituatie

De voornaamste opdrachten van de “politie van de plaats” van de noodsituatie bestaan uit:

 • het handhaven en herstellen van de openbare orde;
 • het vrijwaren van toegangs- en evacuatiewegen;
 • het escorteren van de hulpdiensten en hun middelen naar het rendez-vous-punt;
 • het nemen van aan de noodsituatie aangepaste verkeersmaatregelen;
 • de nodige perimeters installeren, de bevolking evacueren of de schuilmaatregelen controleren;
 • het ter kennis brengen en het toezicht op de uitvoering van de schuilmaatregelen van de bedreigde bevolking;
 • de identificatie van de overledenen;
 • de gerechtelijke onderzoekshandelingen onder leiding van de gerechtelijke overheid ….

 

naar boven...

 

Discipline 4: logistieke steun

De opdrachten komen in hoofdzaak toe aan de operationele eenheden van de civiele bescherming, maar ook aan de brandweer of aan gespecialiseerde openbare en private diensten en personen die door de bevoegde overheden worden gevorderd. In de gemeentelijk fase zal de logistieke steun in hoofdzaak uitgevoerd worden door de gemeentelijke technische dienst. De opdrachten van discipline 4 behelzen voornamelijk:

 • de bijstand aan andere disciplines en de versterking inzake personeel en materieel waaronder speciaal reddings- en hulpverleningsmaterieel;
 • het organiseren van de technische communicatie tussen disciplines, de commandopost-operaties en het coördinatiecomité;
 • de proviandvoorziening aan hulpverleners en getroffenen;
 • de uitvoering van diverse werkzaamheden;
 • het opsporen, meten en bestrijden van gevaarlijke stoffen ….

 

Discipline 5: informatie

Deze discipline bereidt de communicatie voor naar aanleiding van een noodsituatie en tot de opdrachten behoren onder andere:

 • tijdens de noodsituatie:

        - de informatie en richtlijnen aan de bevolking;

        - de informatie aan de media;

 • na het opheffen  van de noodsituatie:

        - de informatie over de maatregelen voor de terugkeer naar de normale situatie.

Het is van het grootste belang naar aanleiding van een noodsituatie gepast te communiceren, de communicatie regelmatig te onderhouden en bij te stellen in functie van het verloop en ontwikkeling van de noodsituatie.

De burgemeester geeft algemene informatie over de noodsituatie in de gemeentelijke fase.

De middelen die we als gemeente kunnen aanwenden om de bevolking te waarschuwen vindt u onder de rubriek “Hoe wordt u gewaarschuwd?”.

 

naar boven...

 

Om aan hun opdrachten te voldoen is elke discipline verplicht een monodisciplinair nood- en interventieplan op te stellen waarin de eigen werking wordt beschreven.