Coördinatie

Binnen elke discipline is er coördinatie. Daarnaast gebeurt ook de zogenaamde multidisciplinaire coördinatie. Dit is de coördinatie tussen verschillende disciplines en deze coördinatie gebeurt op twee vlakken, namelijk de operationele en beleidsmatige coördinatie. Deze pagina geeft u een overzicht over de leiding, de samenstelling en de opdrachten van de multidisciplinaire coördinatie.

Binnen elke discipline is er coördinatie. Daarnaast gebeurt ook de zogenaamde multidisciplinaire coördinatie. Dit is de coördinatie tussen verschillende disciplines en deze coördinatie gebeurt op twee vlakken, namelijk operationeel en beleidsmatig.
 

1. De operationele coördinatie: operationele commandopost

In een noodsituatie komen de hulpdiensten op het terrein samen om de hulpverlening op elkaar af te stemmen.

 

Leiding:

  • de leiding van de operationele coördinatie berust bij de directeur commandopost-operaties. De functie van directeur commandopost-operaties wordt meestal waargenomen door de op de plaats van de interventie aanwezige brandweerofficier;
  • de bevoegde overheid kan in functie van de aard van de noodsituatie een leidinggevende van een andere discipline aanduiden die meer betrokken is bij het incident, vb. ingeval van een gijzeling kan de politie de functie van directeur commandopost-operaties opnemen.

Samenstelling:

De commandopost-operaties bestaat minstens uit de directeur commandopost-operaties en een vertegenwoordiger van de op het terrein betrokken disciplines. Deze vertegenwoordiger wordt directeur genoemd, vb. directeur-brandweer, directeur-medisch, directeur-politie, directeur-logistiek, directeur-informatie.

 

Opdrachten:

  • een eerste operationeel situatierapport opstellen;
  • toezien op een regelmatige informatie over de evolutie van de gebeurtenis aan de betrokken overheden en aan de gemeenschappelijke meldkamer 112.
  • de bevoegde overheden adviseren en de door hen genomen beslissingen (laten) uitvoeren;
  • het interventieterrein organiseren en indien nodig de zonering installeren en opheffen.

 

 

2. De strategische coördinatie: het coördinatiecomité

Bij het opstarten van een gemeentelijke (en provinciale) fase wordt een coördinatiecomité opgestart om de noodsituatie te beheren.

 

Samenstelling:

  • in de gemeentelijke fase staat de burgemeester in voor het beleid;
  • bijgestaan door de ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning en
  • een vertegenwoordiger uit elke discipline
  • eventueel aangevuld door andere experts.

Opdrachten:

  • de noodsituatie evalueren;
  • de burgemeester adviseren over de te nemen maatregelen;
  • informatie organiseren aan de bevolking, bedrijven en aangrenzende gemeenten;
  • bijhouden van een logboek;
  • alle beschermingsmaatregelen nemen die nodig zijn om de veiligheid van de bevolking te waarborgen en de uitvoering ervan coördineren.