Gemeenschapswachten

De gemeenschapswachten zijn hoofdzakelijk bevoegd op de openbare weg en op openbare plaatsen in opdracht van de lokale overheid. Een uitgebreidere omschrijving van de opdrachten en acties leest u hier.

De activiteiten die de gemeenschapswachten uitoefenen zijn gericht op:

 • het verhogen van het veiligheidsgevoel van de burgers
 • het uitvoeren van acties om fenomenen van diefstal en verkeersonveiligheid in te dijken
 • het voorkomen van maatschappelijke overlast

 

Concreet vertaalt zich dat in volgende opdrachten

1.      Het sensibiliseren van het publiek aangaande de veiligheid- en criminaliteitspreventie.

 • Sensibilisatie tegen diefstal van en uit auto’s:
  sensibiliseren van bestuurders om hun voertuigen slotvast achter  te laten, om geen waardevolle voorwerpen zichtbaar achter te laten in hun voertuig.
 • Sensibilisatie tegen gauwdiefstallen:
  sensibiliseren van de bevolking op drukbezocht plaatsen, zoals markten, winkelstraten, …, om handtassen goed gesloten te houden, portefeuilles, geld, identiteitspapieren degelijk op te bergen.
 • Sensibilisatie tegen fietsdiefstallen:
  sensibiliseren van eigenaars tot het slotvast achterlaten van gestalde fietsen; participatie aan fietsgraveeracties (zie kalender fietsgraveeracties). Zie ook: Laat je fiets niet aan zijn (s)lot over!
 • Sensibilisatie tegen winkeldiefstallen:
  sensibiliseren van de winkeliers inzake organisatorische maatregelen die zij kunnen nemen om het risico het slachtoffer te worden van winkeldiefstal te verkleinen door o.a. uitdelen van folders, informatiestands, …
 • Sensibilisatie tegen inbraak:
  sensibiliseren van burgers met betrekking tot organisatorische maatregelen die zij kunnen nemen om het risico het slachtoffer te worden van inbraak te verkleinen door o.a. uitdelen van folders, informatieavonden, ….

Tip: tijdens vakantieperiodes kunnen de gemeenschapswachten ook ingezet worden om op momenten dat zij preventief aanwezig zijn in de straten en in wijken, geregeld langs woningen te gaan waarvan de bewoners afwezig zijn. Indien zij onveilige of verdachte situaties vaststellen, dienen zij de politiediensten hiervan in kennis te stellen. U kan deze preventieve controles aanvragen op de dienst Openbare Veiligheid via het e-mailadres gemeenschapswacht@lanaken.be.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat de gemeenschapswachten systematisch een rondgang van de woning maken om na te gaan of deuren en vensters afgesloten werden en of er geen sporen van inbraak zijn.

 

2.      Het informeren van de burgers om het veiligheidsgevoel te verzekeren en het informeren aan de bevoegde diensten van problemen op het vlak van veiligheid, milieu en het wegennet

Gemeenschapswachten treden informatief en doorverwijzend op ten overstaan van de burgers, waarbij ze hun vragen inventariseren en hen naderhand doorverwijzen naar de bevoegde diensten, ingeval zij zelf niet over de nodige informatie beschikken.

Anderzijds treden de gemeenschapswachten ook informatief op ten overstaan van gemeentelijk diensten door het signaleren van vastgestelde euvels in het straatbeeld (milieu, straten, straatmeubilair, …). Voorbeelden hiervan:

 • defecte straatverlichting,
 • vandalisme aan straatmeubilair,
 • losliggende tegels in het trottoir,
 • vaststellingen van graffiti,
 • vernielingen aan verkeersborden,

 

3.      Het informeren van bestuurders over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van het verkeerd parkeren en hen sensibiliseren over het correct gebruik van de openbare weg, alsook het helpen van kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen bij veilig oversteken.

Het betreft hier niet de begeleiding van vb; een folkloristische stoet, groepen voetgangers of fietsers, ….

 

4.      Het uitoefenen van toezicht op personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid bij evenementen georganiseerd door de overheid.

Hier dient zeker aangestipt dat er een strikte scheiding is tussen het toezicht dat gemeenschapswachten mogen/kunnen doen en het toezicht gedaan door private bewakingsagenten. Indien u hierover meer inlichtingen wenst, kan u contact opnemen met de dienst Openbare Veiligheid.

Zij zijn herkenbaar aan hun uniforme werkkledij met hetzelfde embleem:

Logo gemeenschapswachten