Toeristische logies

Kleinschalige toeristische logies moeten aan specifieke brandveiligheidsvoorschriften voldoen. Ten einde de druk op de brandweerdiensten te beperken, kan de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften eveneens gecontroleerd worden door een extern keuringsorganisme, nl. AIB-Vinçotte International NV. Op deze pagina kan u o.a. onder rubriek "Zie ook" de "Aanvraag van een controleverslag en brandveiligheidsattest" donwloaden.

Aanduiding van een extern keuringsorgaan voor controle van de brandveiligheidsnormen in kleinschalige logies


Door de inwerking van het ‘Toeristische Logiesdecreet’ op 1 januari 2010, moeten ondermeer alle vakantiewoningen tot 10 personen en alle gastenkamerexploitaties en vakantielogies (waaronder trekkershutten) met maximaal 2 ‘verhuureenheden’ (kamers) en voor maximaal 8 logerende toeristen, zich tegen 1 januari 2011 minstens aanmelden bij Toerisme Vlaanderen. Ter bescherming van de logerende consument bepaalt het voormelde decreet dat deze toeristische logies moeten voldoen aan specifieke brandveiligheidsvoorschriften.

Om de administratieve en organisatorische druk ten aanzien van de brandweerdiensten te beperken en de aflevering van de attesten vlot te laten verlopen, bepaalt de nieuwe logiesregelgeving dat een extern keuringsorgaan ter plaatse de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op de bovenstaande logies (i.c. bijlage 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 september 2009 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan toeristische logies moet voldoen), zal controleren en haar controleverslag aan de burgemeester moet bezorgen.


De burgemeester blijft de enige instantie die vervolgens op basis van het controleverslag kan beslissen tot het afleveren of weigeren van een brandveiligheidattest (art. 5, §1, van het voormelde besluit van de Vlaamse regering van 11 september 2009). De burgemeester kan, na advies van de bevoegde brandweerdienst, het afgeleverde attest intrekken als het toeristisch logies niet meer voldoet aan de specifieke brandveiligheidsnormen (art. 5, §2 van het voormelde besluit).

 

Door de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, werd  het bedrijf AIB-Vinçotte International NV, Bollebergen 2a bus 12 te 9052 Zwijnaarde (fax: 09/244 77 15, tel.: 09/244 77 48, brandattest@vincotte.be), aangeduid om de volgende vijf jaar ter plaatse de vastgestelde brandveiligheidsnormen voor vakantiewoningen tot 10 personen en van gastenkamerexploitaties en vakantielogies met maximaal 2 verhuureenheden (kamers) en voor maximaal 8 toeristen te controleren.


De aanvraag van het brandveiligheidattest doet de uitbater (of zijn gemachtigde) via het ingevulde modelaanvraagformulier rechtstreeks bij AIB-Vinçotte. Het aanvraagformulier kan u rechts op deze pagina downloaden.

Het controleverslag wordt door AIB-Vinçotte doorgestuurd naar de burgemeester die het brandveiligheidattest voor het toeristische logies via de dienst Openbare Veiligheid aflevert of weigert aan de aanvrager. Ingeval van een weigering, voorziet de regelgeving de mogelijkheid tot het aantekenen van een beroep bij de Vlaamse minister bevoegd voor toerisme. Na advies van de Technische Commissie Brandveiligheid (waarin naast de sector ook vier brandweerdeskundigen zetelen), doet de minister een uitspraak over het beroep. Tevens bestaat de mogelijkheid dat de Technische Commissie Brandveiligheid de minister adviseert om een of meerdere afwijkingen op de specifieke brandveiligheidsvoorschriften tot te staan.


De integrale concessieovereenkomst met AIB-Vinçotte International NV kan geraadpleegd worden op de website van de Vlaamse overheid. Op de website van Toerisme Vlaanderen vindt u de betreffende regelgeving.

Het nieuwe ‘Toeristische Logiesdecreet’ wijzigt niets aan de brandveiligheidscriteria van het ‘Toerisme voor Allen’-decreet. Toerisme Vlaanderen levert op basis van het ‘Toerisme voor Allen’-decreet erkenningen af aan logies zoals sociale vakantiecentra, jeugdverblijfcentra, hostels, bivakhuizen, enz. Ook het ‘Toerisme voor Allen’-decreet bevat als vereiste dat moet voldaan worden aan specifieke brandveiligheidsnormen (vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 en 18 april 2008). Na controle door de brandweer is het eveneens de burgemeester die ten behoeve van deze erkenningen een brandveiligheidattest aflevert of weigert.