Milieuvergunning

Algemeen
Bedrijven die een exploitatie willen starten in Vlaanderen moeten nagaan of een milieuvergunning vereist is (of ze enkel melding moeten maken van hun activiteiten). Afhankelijk van de aard en belangrijkheid van de mogelijke milieueffecten van de geplande activiteiten, kan jouw bedrijf in de volgende drie klassen worden ondergebracht:

 

  • klasse 1 (de meest hinderlijke of risicovolle activiteit, hier is een milieuvergunning vereist)
  • klasse 2 (minder hinderlijk of risicovol, maar een milieuvergunning is nog steeds vereist)
  • klasse 3 (de minst hinderlijke of risicovolle activiteit, hier heb je enkel een meldingsplicht)

Deze rangschikking gebeurt op basis van de indelingslijst uit het VLAREM (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning).

Een bedrijf moet zelf nagaan welke klasse milieuvergunning van toepassing is. Volgende factoren spelen hierbij o.a. een rol: de grootte van de opslag, het vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

 

Aanvraag milieuvergunning klasse 1


Dossier dient in 10-voud ingediend bij het provinciebestuur:
Provincie Limburg - Directie Ruimte
Dienst Milieuvergunningen
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Contactpersoon voor Lanaken:  Hilde Gubbelmans (011) 23 73 79

 

Betaling dossiertaks

Vooraleer de aanvraag wordt behandeld, dien je de dossiertaks betaald te hebben. Voor een klasse I-inrichting betaal je € 123,95 op rekeningnummer 091-2206066-24 aan:

Departement LNE, Leefmilieu en Energie
Afdeling milieuvergunningen
Koning Albertlaan II-laan 20b8
1000 Brussel
Mededeling: Vlarem dossiertaks

 

Kosten retributie vanag 1 september 2013

Voor een klasse I-inrichting betaal je € 60,00. Indien er ook een MER vergunning nodig is, wordt er € 60,00 extra aangerekend. Voor de afhandeling van een aanvraag voor een milieuvergunning klasse I worden alle administratiekosten (o.a. publicatiekosten in dagbladen en verzendingskosten ingevolge het openbaar onderzoek) integraal doorverrekend aan de aanvrager.

 

Aanvraag milieuvergunning klasse 2

Dossier dient in 7-voud ingediend bij het gemeentebestuur:
College van burgemeester en schepen
Gemeentebestuur Lanaken
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken

 

Betaling dossiertaks

Vooraleer de aanvraag wordt behandeld, dien je de dossiertaks betaald te hebben. Voor een klasse II-inrichting betaal je € 61,79 op rekeningnummer 091-2206066-24 aan:
Departement LNE, Leefmilieu en Energie
Afdeling milieuvergunningen
Koning Albertlaan II-laan 20b8
1000 Brussel
Mededeling: Vlarem dossiertaks

 

Kosten retributie vanaf 1 september 2013

Voor een klasse II-inrichting betaal je € 30,00. Indien er ook een MER vergunning nodig is, wordt er € 60,00 extra aangerekend.

 

Aanvraag milieuvergunning klasse 3 (ook melding genoemd)

Het aanvraagdossier wordt bij de gemeentelijke milieudienst ingediend. De dag na indiening van jouw aanvraag is de activiteit reeds vergund. Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de aanvraag voor het uitvoeren van jouw aangevraagde activiteit. Hiervan wordt een afschrift per post bezorgd.

 

Download formulieren