Lopende procedures

Hier wordt een overzicht gegeven van lopende procedures Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP).


Gemeentelijke Ruimtelijke UitvoeringsPlannen
 

1. RUP De Krieckaert

Waarover gaat dit RUP?
De huidige privé-eigenaar wenst een nieuw elan te geven aan het vakantiepark, waarbij natuur en duurzaamheid belangrijke aandachtspunten zijn. De nieuwe visie zal een aantrekkelijke en natuurlijke recreatieve omgeving creëren. 

RUP De Krieckaert

De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) verloopt in verschillende stappen.

De startnota is op 2 mei 2019 door het College van burgemeester en schepenen goedgekeurd. Tijdens deze publieke raadpleging werd een participatiemoment georganiseerd waarvan u hier het verslag kan nalezen.

De scopingnota 1.2 verscheen in het college van burgemeester en schepenen van 2 april 2020.  In deze nota worden de adviezen en inspraakreacties verwerkt en wordt aangegeven welke overwegingen hierbij hebben meegespeeld.

De scopingnota 2.0 werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van 12 mei 2021.

Het ontwerpRUP De Krieckaert werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van 25 oktober 2021.

Het openbaar onderzoek is afgelopen op 10 maart 2022.

De GECORO van Lanaken heeft de adviezen en bezwaren verwerkt in vergadering van 3 mei 2022.

Tijdens de gemeenteraad van 29 augustus 2022 werd het RUP De Krieckaert definitief vastgesteld. Dit besluit werd 11 oktober 2022 door minister Zuhal Demir geschorst.

De gemeenteraad beschikt over een termijn van 90 dagen om het RUP opnieuw vast te stellen.

 

2. RUP Sparrendal

Rup Sparrendal

Publieke raadpleging van de startnota is afgelopen.

Tijdens de publieke raadpleging werd een participatiemoment georganiseerd waarvan u hier het verslag kan nalezen.

Momenteel wordt de scopingnota uitgewerkt.

De scopingnota werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van 23 september 2021.  In deze nota worden de adviezen en inspraakreacties verwerkt en wordt aangegeven welke overwegingen hierbij hebben meegespeeld.

De schriftelijke adviesronde is afgerond in juni 2022.

 

3. RUP Omgeving Engelse Hof

RUP Engelse Hof

De publieke raadpleging van de startnota is afgelopen. Tijdens de publieke raadpleging werd een participatiemoment georganiseerd waarvan u het verslag kan nalezen.

 

Gewestelijke Ruimtelijke UitvoeringsPlannen

GRUP Nelissen Steenfabrieken NV
Alle informatie over dit GRUP via deze link :

https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/1cbb236f-86b9-4d69-be5d-f60520886e79