Lopende procedures

Hier wordt een overzicht gegeven van lopende procedures Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP).


Gemeentelijke Ruimtelijke UitvoeringsPlannen
 

1. RUP Dennenstraat

Waarover gaat dit RUP?

Met dit bestemmingsplan wenst het bestuur een woonontwikkeling na te streven met collectief karakter, waarbij er duurzamer wordt omgegaan met de beschikbare ruimte. Naast woonfunctie is er ook recreatiefunctie mogelijk (momenteel is er reeds een petanqueclub gesitueerd). De overgang naar het aangrenzende landschap en de doorwaadbaarheid van het parkgebied zullen een meerwaarde betekenen voor de buurt

RUP Dennenstraat

De opmaak van een RUP verloopt in verschillende stappen.

De startnota is op 25 april 2019 door het College van burgemeester en schepenen goedgekeurd. Tijdens de publieke raadpleging werd een participatiemoment georganiseerd waarvan u hier het verslag kan nalezen.

De scopingnota rev01 verscheen in het college van burgemeester en schepenen van 2 april 2020.  In deze nota worden de adviezen en inspraakreacties verwerkt en wordt aangegeven welke overwegingen hierbij hebben meegespeeld.

Scopingnota rev02 werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van 11 maart 2021.


Het ontwerpRUP Dennenstraat werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van 31 mei 2021. De documenten zijn HIER ter inzage van 20 september tot en met 18 november 2021. U kan de documenten ook inkijken in het gemeentehuis, Jan Rosierlaan 1  3620 Lanaken.

Het 2e publieke participatiemoment zal doorgaan op 7 oktober 2021 om 19u in de raadzaal van het gemeentehuis.  Het ontwerp RUP Dennenstraat wordt hier toegelicht en u kan vragen stellen aan de opstellers van het plan.
 

Inspraakreacties kunnen worden ingediend bij de gemeentelijke commissie van ruimtelijke ordening (GECORO), gedurende de periode van het openbaar onderzoek via mail aan ruimtelijke.ordening@lanaken.be. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de gemeente Lanaken of verstuur aangetekend naar GECORO Lanaken, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken.

 

2. RUP De Krieckaert

Waarover gaat dit RUP?
De huidige privé-eigenaar wenst een nieuw elan te geven aan het vakantiepark, waarbij natuur en duurzaamheid belangrijke aandachtspunten zijn. De nieuwe visie zal een aantrekkelijke en natuurlijke recreatieve omgeving creëren. 

RUP De Krieckaert

De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) verloopt in verschillende stappen.

De startnota is op 2 mei 2019 door het College van burgemeester en schepenen goedgekeurd. Tijdens deze publieke raadpleging werd een participatiemoment georganiseerd waarvan u hier het verslag kan nalezen.

De scopingnota verscheen in het college van burgemeester en schepenen van 2 april 2020.  In deze nota worden de adviezen en inspraakreacties verwerkt en wordt aangegeven welke overwegingen hierbij hebben meegespeeld.

Momenteel is de volgende fase opgestart.  In deze fase wordt de visie vanuit de scopingnota doorvertaald in concrete bestemmingszones met hieraan gekoppelde stedenbouwkundige voorschriften. 

Een volgende inspraakmoment is voorzien met het openbaar onderzoek over het ontwerp RUP.

 

3. RUP Heirbaan

RUP Heirbaan

Het plan heeft als doel de herbestemming van de terreinen van de voormalige vestiging van het bedrijf ‘Limburgse Rubber Producten – Rekem’ tot woonzone te realiseren. Deze terreinen zijn gelegen aan de Heirbaan en grenzen aan de verkaveling Hangveld. De huidige eigenaar van het terrein investeerde in de afbraak van de voormalige bedrijfsgebouwen en de volledige sanering van het terrein.

Een herbestemming naar woongebied past in de ruimtelijke visie van de gemeente op deze locatie. Het doel is te komen tot de uitbouw van een hedendaagse wijk, geïntegreerd in het weefsel van Rekem en een optimaal antwoord bieden aan de woonwensen van de Lanakenaar.

De opmaak van een RUP verloopt in verschillende stappen. De proces- en startnota is op 5 september 2019 door het schepencollege goedgekeurd.

Tijdens de publieke raadpleging werd een participatiemoment georganiseerd waarvan u hier het verslag kan nalezen.

 

4. RUP Sparrendal

Rup Sparrendal

Publieke raadpleging van de startnota is afgelopen.
Momenteel wordt de scopingnota uitgewerkt.

 

5. RUP Omgeving Engelse Hof

RUP Omgeving Engelse Hof

De gemeenteraad van 24 juni 2019 heeft de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor het aanstellen van een ontwerper opmaak RUP goedgekeurd.

De startnota is in opmaak.

 

Gewestelijke Ruimtelijke UitvoeringsPlannen

GRUP Nelissen Steenfabrieken NV
De scopingnota en de procesnota zijn te raadplegen op de website https://grups.omgeving.vlaanderen.be van het Departement Omgeving