Bouwen en verbouwen

 • Bouwen

  Wat je kan bouwen, verbouwen, uitbreiden is afhankelijk van de ligging van je perceel. Informeer daarom steeds bij de dienst ruimtelijke ordening voordat u de nodige stappen onderneemt.

 • Verkavelen

  Verkavelen is een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor meer dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden zelfs onder opschortende voorwaarde, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies

 • Openbare onderzoeken

 • Bouwmisdrijven

  Met uitzondering van een aantal beperkte werken is het bouwen en verbouwen van een gebouw, het optrekken van sommige constructies en het uitvoeren van een aantal types van terreinaanlegwerken of technische werken onderworpen aan het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. Het bouwen en verbouwen van een gebouw, het optrekken van constructies of het uitvoeren van terreinaanlegwerken zonder in bezit te zijn van een stedenbouwkundige vergunning is een bouwovertreding

 • Stedenbouwkundig uittreksel / vastgoedinfo

 • Stedenbouwkundig attest

  Om zekerheid te krijgen over de bouwmogelijkheden van percelen kan u een stedenbouwkundig attest indienen. Er dient naderhand wel nog een bouwaanvraag aangevraagd te worden.

 • Huis- en busnummering

  De afdeling leefomgeving staat in voor het toekennen van nieuwe huisnummers (nieuwbouw) en voor busnummers (appartementen). Bij het afleveren van een bouwvergunning voor nieuwbouw krijgt u een formulier die u dient te gebruiken voor infrax.

 • Structuurplanning

  Na een lang wordingsproces beschikt Lanaken over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan (goedkeuring van 9 juli 2009 door de bestendige deputatie). Belangrijk bij het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is dat dit document de beleidsvisie van de gemeente rond ruimtelijke ordening weergeeft. Een visie die ook u aangaat, doch slechts afgedwongen kan worden nadat er ruimtelijke uitvoeringsplannen of stedenbouwkundige verordeningen voor worden gemaakt.

 • Bepaal mee hoe Lanaken eruit ziet in 2040!