Wilsverklaring euthanasie

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan, indien hij zijn wil niet meer kan uiten, om voorafgaandelijk een verklaring op te stellen waarbij aan een arts wordt gevraagd om euthanasie uit te voeren wanneer men vaststelt dat hij lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening; hij niet meer bij bewustzijn is en dat deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is.

 

Voorwaarden

Ze moet opgesteld worden in aanwezigheid van twee meerderjarige getuigen, waarvan minstens één geen materieel belang heeft bij het overlijden van de patiënt en moet gedateerd en ondertekend worden door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en eventueel door de vertrouwensperso(o)n(en).

 

Bijzonderheden

De verklaring kan gewijzigd of ingetrokken worden en dit zonder enig vormvoorschrift.

Onder herziening van een wilsverklaring verstaat men bijvoorbeeld een wijziging van de vertrouwenspersoon. De intrekking van de wilsverklaring betekent dat ze niet meer bestaat.

De betrokkene moet de herziening of de intrekking te kennen geven. Hij moet de nodige initiatieven nemen om elke persoon in te lichten over de herziening of intrekking, in het bijzonder de getuigen en de vertrouwenspersonen.

Aanvraag

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.

Het ingevulde formulier dient u persoonlijk in te dienen bij de dienst vreemdelingenzaken op het gemeentehuis.

afspraak