Wettelijke samenwoonst

Via een wettelijke registratie van samenwoonst geniet je een zekere wettelijke bescherming van je woonst, de gezinslasten en de eigendom van goederen. Het statuut van de wettelijke samenwoning kan niet gelijkgesteld worden met een huwelijk maar brengt wel bijzondere rechten en verplichtingen mee. Naast de wettelijke registratie blijft het raadzaam om het samenwonen ook bij een notaris te laten vastleggen (notarieel samenlevingscontract). 

Voorwaarden

Wettelijke samenwoonst staat open voor alle ongehuwd samenwonende koppels, ongeacht hun geslacht, bloed- of aanverwantschap. Ook personen zonder wettelijk verblijf kunnen in aanmerking komen voor het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoonst. 

Beide contractanten moeten ongehuwd zijn en niet gebonden door een mogelijk ander contract van wettelijke samenwoning. Ze moeten juridisch bekwaam zijn om contracten af te sluiten (bekwaam zijn betekent in de eerste plaats dat zij meerderjarig moeten zijn).

Het ligt voor de hand dat zij ook op eenzelfde adres moeten ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Voor personen zonder wettelijk verblijf zal een onderzoek worden ingesteld naar de gewone gemeenschappelijke verblijfplaats. 

Bijzonderheden

Een verklaring van wettelijke samenwoonst is gratis.
 

Op de website http://www.notaris.be/huwen-samenwonen/ vind je meer informatie over het verschil tussen feitelijk/wettelijk samenwonen en huwen. 

Aanvraag

De verklaring moet schriftelijk gebeuren, tegen ontvangstbewijs. Dit kan:

  • Persoonlijk op de dienst burgerlijke stand op het gemeentehuis. Beide partners dienen samen naar het gemeentehuis te komen.

afspraak

De ambtenaar van de burgerlijke stand zal nagaan of de voorwaarden vervuld zijn, en of de verklaring alle door de wet opgelegde gegevens vermeldt.

Als je al wettelijk samenwoont kan je hiervan online, via Mijn burgerprofiel, een attest bekomen.