Tenlasteneming

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document dat aangemaakt wordt indien een inwoner een vreemdeling wil uitnodigen voor een kort verblijf in België en deze zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Het gaat hier over visumplichtige buitenlanders.

Voorwaarden

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel aangegaan worden door één natuurlijke persoon die over voldoende middelen beschikt en die de Belgische nationaliteit bezit of die gemachtigd of toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven.

 

Wat heb je nodig?

- je identiteitskaart

- bewijzen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt om garant te staan:
Het gaat hier om een regelmatig inkomen. In dit verband zal rekening gehouden worden met de samenstelling van het gezin van de garant. Als bewijs van voldoende middelen van bestaan dient de garant loonfiches voor te leggen of documenten opgesteld door een openbare overheid, waaruit de maandelijkse of jaarlijkse netto/bruto inkomsten blijken. Worden ondermeer aanvaard in dit kader: loonfiches van de laatste 3 maanden, pensioenfiches, bewijs van uitkeringen, belastinguittreksel van het voorafgaande jaar,...

- gegevens van de buitenlander die naar België wenst te komen


Bijzonderheden

Een verbintenis tot tenlasteneming is gratis.

Aanvraag

 Hoe kun je dit aanvragen?

- Persoonlijk bij de dienst vreemdelingenzaken in het gemeentehuis


afspraak