B

 • Beroepswijziging

  De informatie betreffende het beroep in de Bevolkingsregisters omvat de activiteit waaruit de voornaamste bestaansmiddelen worden geput, zonder vermelding te maken van de specialiteit in de beroepsklasse, de werkgever, een titel of mandaat. Er dient onderstreept dat het houden van een bepaald diploma geen beroep is.

   

  Deze informatie kan aangevuld worden door de sociale beroepscategorie (loontrekkende, zelfstandige, gepensioneerde, student). Het beroep van een personeelslid van de openbare sector kan beperkt worden tot de volgende vermelding : ambtenaar, beroepsmilitair, ... De eretitel van een voorheen uitgeoefend ambt wordt niet meer vermeld.

 • Begraafplaatsen

  Zoek online een rustplaats

 • Betwisting vaderschap akte

  De akte van betwisting vaderschap omvat het beschikkend gedeelte van het vonnis van de rechtbank die de betwisting vaderschap uitspreekt.

 • Bewijs van leven

  Het bewijs van leven is een document waarmee een inwoner kan aantonen dat hij of zij nog in leven is.

 • Bewijs van nationaliteit

  Het bewijs van nationaliteit is een document waarmee men bij een bepaalde instantie zijn nationaliteit kan aantonen.

   

  Er bestaan twee vormen:

  - inwoners met de Belgische nationaliteit kunnen dit aanvragen bij de dienst bevolking

  - inwoners met een andere nationaliteit moeten zich wenden tot hun ambassade of consulaat

 • Bewijs van woonst

  Inwoners van de gemeente Lanaken kunnen bij de dienst Burgerzaken een getuigschrift van woonst aanvragen.  Dit getuigschrift wordt opgesteld op basis van de bevolkingsregisters en vermeldt het huidige officiële adres.  Indien men eveneens een overzicht wenst van eerdere adressen binnen de gemeente, dient men een getuigschrift van woonst met historiek aan te vragen. 
 • Bewijs van woonst met historiek

  Inwoners van de gemeente Lanaken kunnen bij de dienst Burgerzaken een getuigschrift van woonst aanvragen.  Dit getuigschrift wordt opgesteld op basis van de bevolkingsregisters en vermeldt het huidige officiële adres.  Indien men eveneens een overzicht wenst van eerdere adressen binnen de gemeente, dient men een getuigschrift van woonst met historiek aan te vragen. 
 • Bouwaanvraag

  Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. U hebt dus een vergunning nodig als u gaat:
  • bouwen
  • verbouwen
  • slopen
  • graven
  • bomen vellen
  • reclameborden en afsluitingen plaatsen
  • ... 
   
  Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.
  In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:
   
  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bijzondere plannen van aanleg
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...
 • Bouwadvies

 • Burgervoorstel

  De inwoners van Lanaken hebben het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven. 

  Ze kunnen die voorstellen of vragen ook op de gemeenteraad komen toelichten.