Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

In België is het erg belangrijk dat je ingeschreven bent in de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt. Als je inschrijving in orde is, kan je van alle sociale voorzieningen genieten en je burgerrechten uitoefenen.

 

Als blijkt dat je niet meer verblijft op het adres waar je staat ingeschreven in de bevolkingsregisters en indien het onmogelijk is om je nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om je van ambtswege af te voeren uit de registers. Dit betekent dat je geen officieel adres meer hebt. De schrapping gebeurt steeds na grondig onderzoek door de dienst bevolking in samenwerking met de lokale politie/wijkagent die meermaals zal controleren of je nog verblijft op het gekende adres.

Om te vermijden dat je ambtshalve geschrapt wordt, kan je een eventuele tijdelijke afwezigheid bij de dienst bevolking melden.

Voorwaarden

Personen die na verschillende controles door de wijkagent niet worden aangetroffen op het adres waar men staat ingeschreven en waarvan geen andere verblijfplaats gekend is, lopen het risico om van ambtswege geschrapt te worden uit de bevolkingsregisters.

Bijzonderheden

Je hebt geen officieel adres en administratief besta je niet meer in België. Je hebt een ongeldige identiteitskaart, je ondervindt problemen bij de bank, ziekteverzekering, VDAB, ... Kortom, je verliest bepaalde sociale rechten en burgerrechten.

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?

- Persoonlijk bij de dienst burgerlijke stand in het gemeentehuis


afspraak