A

 • Aankomstverklaring

  Dit document wordt afgegeven aan de niet E.U.-vreemdeling die voor een kort verblijf (maximum drie maanden) in België wenst te blijven en niet in een plaats verblijft die onderworpen is aan de controle op de logementshuizen. De verlenging van de aankomstverklaring, die slechts drie maanden geldig is, gebeurt slechts in uitzonderlijke omstandigheden.


 • Aankomst uit het buitenland

 • Adoptieakte

  Een geboorteakte bevat alle gegevens omtrent de geboorte van een persoon. De akte wordt opgemaakt na de geboorteaangifte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

 • Adoptiepremie

 • Adreswijziging

  Indien u binnen onze gemeente van adres wijzigt moet u dit aangeven aan de dienst bevolking van het gemeentebestuur van Lanaken.

 • Adreswijziging: vertrek naar buitenland

  Als u naar het buitenland verhuist moet u daarvan aangifte doen bij de dienst bevolking van de gemeente Lanaken.

 • Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

  In België is het erg belangrijk dat je ingeschreven bent in de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt. Als je inschrijving in orde is, kan je van alle sociale voorzieningen genieten en je burgerrechten uitoefenen.

   

  Als blijkt dat je niet meer verblijft op het adres waar je staat ingeschreven in de bevolkingsregisters en indien het onmogelijk is om je nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om je van ambtswege af te voeren uit de registers. Dit betekent dat je geen officieel adres meer hebt. De schrapping gebeurt steeds na grondig onderzoek door de dienst bevolking in samenwerking met de lokale politie/wijkagent die meermaals zal controleren of je nog verblijft op het gekende adres.

  Om te vermijden dat je ambtshalve geschrapt wordt, kan je een eventuele tijdelijke afwezigheid bij de dienst bevolking melden.