Leegstand en verwaarlozing

Leegstand

De gemeenteraad van Lanaken heeft tijdens de gemeenteraad van 21 december 2020 de opmaak van een leegstandregister met heffing voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 goedgekeurd. Dit reglement vervangt het vorige van 27 november 2017. Door het koppelen van een heffing aan het leegstandsregister zal de betaalbaarheid van de woningen verhogen, gezien het grotere aanbod dat nu op de woon- en huurmarkt in onze gemeente komt. Ook het uitzicht zal op verschillende punten verfraaid worden.
 

Minimum heffing
De bedragen van de heffing worden vanaf aanslagjaar niet meer geïndexeerd, maar vastgesteld op € 1.200 euro voor een woning of gebouw en € 360 euro voor een aparte eenheid (appartement, studio..)  blijven behouden. Er wordt een onderscheid gemaakt naar gebouwen  in het kernversterkend gebied Lanaken Centrum, gebouwen die buiten dit gebied liggen en woningen.
 

Termijnen
Een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer deze gedurende meer dan 12 maanden leeg staat. Voor gebouwen geldt de classificatie ‘leegstaand’ wanneer het gedurende 12 maanden minder dan 50% in gebruik is volgens de functie van het gebouw. Een nieuwbouw wordt beschouwd als ‘leegstaand’ als deze 7 jaar na afgifte van de stedenbouwkundige vergunning nog niet bewoond of niet in gebruik is genomen.
 

Tarieven
Het bestaande leegstandsregister op basis van het vorige reglement blijft grotendeels behouden. Vanaf het moment dat een woning of gebouw op deze inventaris terecht is gekomen heeft de eigenaar 12 maanden de tijd om deze leegstand ongedaan te maken. Na 12 maanden zal er een eerste heffing plaats vinden van € 1.200. Dat bedrag zal het 2e jaar ongewijzigd blijven. Het derde jaar komt er een toeslag van 50% en vanaf het 4e jaar loopt de heffing op tot € 2.400 per jaar.

Voor gebouwen in het kernversterkend gebied Lanaken Centrum geldt de toeslag van 50% reeds vanaf het 2e jaar en de verdubbeling van de heffing treedt reeds van het 3e jaar in werking. 
 

Belastingplichtige
De belasting bezwaart de woning of het gebouw en is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van de woning of het gebouw  op het moment van de verjaring van de datum van opname op de inventaris van het leegstandsregister.

 

Inventaris van leegstaande woningen/gebouwen
Contact: Lydia Theunissen
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
T 089 730 785
E lydia.theunissen@lanaken.be


Heffingen
Contact: Tinneke Stouten
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
T 089 730 714
E tinneke.stouten@lanaken.be

 

Verwaarlozing

Reglement verwaarlozing:
Gemeenten zijn sinds 2017 volledig bevoegd voor het inventariseren en belasten van verwaarloosde woningen en gebouwen. Voorheen was dit een bevoegdheid van het Vlaams gewest. Daarom heeft de gemeenteraad op 21 december 2020 het gemeentelijk ‘reglement voor het opstellen en beheer van de inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen & gemeentebelasting op verwaarloosde woningen en gebouwen’ goedgekeurd. Dit reglement vervangt het vorige van 27 november 2017.
 

Het begrip ‘verwaarlozing’:

Een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.
De binnenkant van het gebouw valt buiten beschouwing. Hiervoor bestaat de procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid.

Let wel: het gaat hier niet over bedrijfsgebouwen die liggen op een perceel >5 are aangezien deze gebouwen worden beheerd en belast door Ruimte Vlaanderen. Een bedrijfsgebouw met een woning die niet afsplitsbaar is en die bewoond wordt door de eigenaar wordt nooit als verwaarloosd beschouwd. De verwaarlozing van een gebouw en/of woning wordt beoordeeld aan de hand van een technisch verslag. Dit verslag somt een aantal tekenen van verwaarlozing op (bv. glasbreuk, uitvallend voegwerk, ….). Aan deze tekenen worden strafpunten toegekend. Vanaf een bepaalde score wordt een woning/gebouw beschouwd als verwaarloosd.

De verwaarlozing en/of verkrotting wordt door de inventarisbeheerder officieel vastgesteld in een gemotiveerde administratieve akte. Na opname in het register van verwaarlozing en/of verkrotting kan een belasting geheven worden op deze panden.
 

Waarom inzetten op bestrijding van verwaarlozing?

Verwaarloosde woningen en gebouwen:

  • worden in de meeste gevallen niet benut op de woningmarkt        
  • hebben een negatieve uitstraling op de omgeving

Er is nog steeds een tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle (huur)woningen! Daarom worden eigenaars gestimuleerd om hun woning kwalitatief te verbeteren en ze terug op de woningmarkt te brengen (verkoop / verhuur / vervangbouw).
 

Sanctioneren indien noodzakelijk, maar vooral stimuleren:

Eigenaars kunnen door de gemeente geadviseerd en begeleid worden over mogelijke premies waarbij de woning kwaliteitsvol gerenoveerd en/of energetisch aangepast kan worden aan de huidige normen. Ook op gebied van de stedenbouwkundige mogelijkheden kunnen zij geadviseerd en begeleid worden (herbestemming, afbraak,…). In veel gevallen zijn geringe aanpassingen echter al voldoende om niet langer verwaarloosd te zijn.

Het doel van het verwaarlozingsbeleid is dus in de eerste plaats de opwaardering van verwaarloosde woningen/gebouwen en het tegengaan van verloedering en niet het innen van een verwaarlozingsheffing. Het middel hiertoe is de gemeentelijke verwaarlozingsheffing. Er zijn in het reglement diverse vrijstellingen opgenomen. Indien er toch een heffing verschuldigd is, bedraagt deze € 1.200 voor een volledig verwaarloosde woning of gebouw en € 360 voor een verwaarloosde aparte eenheid (appartement, studio,…).

Zolang de woning op de inventaris staat, wordt de heffing jaarlijks verhoogd met eenzelfde bedrag. Het maximale belastingbedrag is hierbij gelimiteerd op € 4.000.

 

Inventaris van verwaarloosde woningen/gebouwen
Contact: Lydia Theunissen
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
T 089 730 785
lydia.theunissen@lanaken.be


Heffingen
Contact: Tinneke Stouten
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
T 089 730 714
 

Beide reglementen zijn op de gemeenteraad van 21 december 2020 ter goedkeuring voorgelegd.
Publicatie op gemeentelijke website: 28 december 2020.