Verkavelingsvergunning

Verkavelen is een grond vrijwillig verdelen in 2 of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor meer dan 9 jaar.

Wat?

Verkavelen is een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor meer dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden zelfs onder opschortende voorwaarde, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies.

 

Niemand mag dus zonder voorafgaandelijke verkavelingsvergunning een stuk grond verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies. De verkoop van kavels die het voorwerp uitmaken van een verkoop van woningen op plan valt eveneens onder deze verguningsplicht.

Bovendien kan een niet-vervallen verkaveling worden herzien of opgeheven en kan mzn men bestaande goedgekeurde verkavelingen wijzigen,

 

Juridische grondslag.    

Vanaf 1 september 2009 is de Vlaamse Codex R.O in werking. Die vervangt het decreet van 18 mei 1999 en zijn wijzigingen houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. Het model van aanvraagformulier en de dossiersamenstelling zijn vastgelegd.     

 

Procedure?

Aanvragen worden ingediend aan het loket van de dienst R.O op het gemeentehuis of worden aangetekend per post overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Lanaken, Jan Rosierlaan 1 te 3620 Lanaken. Afhankelijk van het gegeven of er al of niet een openbaar onderzoek moet gebeuren waarbij eigenaars van buurpercelen worden aangeschreven duurt de procedure normaal maximaal 150 dagen.  

 

Meer info? 

Voor meer info kan U terecht aan de balie van de dienst R.O op het gemeentehuis. Hier zijn de aanvraagformulieren, dossiersamenstelling verkrijgbaar.

Voor een digitale versie van de type aanvraagformulieren en de samenstelling van een aanvraagdossier kan U terecht op de website van het Agentschap R.O van de Vlaamse Gemeenschap: http://ww2.vlaanderen.be.