Vergunningenregister

Een vergunningenregister is een gemeentelijk gegevensbestaand, waarin voor het  grondgebied van de gemeente perceelsgebonden informatie is opgenomen met betrekking tot der ruimtelijke orden, meer bepaald:

 

 • het kadastraal nummer, het huisnummer en de straatnaam;
 • de afgegeven stedenbouwkundige en planologische attesten;
 • elke aanvraag voor een stedenbouwkundige verggunning en de identiteit van de aanvrager; 
 • elke aanvraag voor een verkavelingvergunning en de identiteit van de aanvrager;
 • elke administratieve beslissing en rechterlijke uitspraak met betrekking tot de vergunningen, en de identiteit van de personen die beroep aantekenen;
 • elke melding en de identiteit van de persoon die de melding verricht;de gevalideerde as-buildattesten;
 • het verval van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingvergunning;
 • de vermelding van elk proces-verbaal dat opgemaakt wordt met betrekking tot inbreuken op de codex R.O., het verdere gevolg dat aan deze processen-verbaal gegeven wordt, iedere gerechtelijke uitspraak ter zake en de uitvoering van de herstelmaatregelen;
 • de vermelding van elk rechtsmiddel dat tegen de gerechtelijke uitspraken - vermeld  in vorige alinea – aangewend wordt, de daaropvolgende uitspraken en het gevolg dat daaraan gegeven wordt;
 • het verschuldigd zijn van een plantbatenheffing en bewijs van betaling van de planbatenheffing;
 • in voorkomend geval het declaratief attest inzake woonrecht.

 

Het vergunningsregister van de gemeente Lanaken is conform verklaard d.d. 27 maart 2009.