Kappen van bomen

Wat?

De codex R.O bepaalt dat voor het kappen van een hoogstammige boom een stedenbouwkundige vergunning dient aangevraagd te worden. Een hoogstammige boom wordt gedefinieerd als een boom waarvan de stamomtrek op 1 m hoogte minimaal 1 m bedraagt.

 

Op deze vergunnigsplicht zijn er evenwel 2 uitzonderingen:
-  het kappen van een hoogstammige boom binnen de straal van15 m van vergund gebouw;

-  het ontbossen – dwz het kappen van bomen in grotere aantallen en in bosverband,  hiervoor dient een aparte machtiging bij het Agentschap Natuur en Bos bekomen te worden.

 

Juridische grondslag.    

Vanaf 1 september 2009 is de Vlaamse Codex R.O in werking. Die vervangt het decreet van 18 mei 1999 en zijn wijzigingen houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.     

 

Procedure?

Aanvragen tot het kappen van bomen worden ingediend aan het loket van de dienst R.O op het gemeentehuis of worden aangetekend per post overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Lanaken, Jan Rosierlaan 1 te 3620 Lanaken. Afhankelijk van het gegeven of er al of niet een openbaar onderzoek moet gebeuren waarbij eigenaars van buurpercelen worden aangeschreven duurt de procedure normaal maximaal 75 of 105 dagen.

 

Meer info? 

Voor meer info kan U terecht aan de balie van de dienst R.O op het gemeentehuis. Hier zijn de aanvraagformulieren, dossiersamenstelling en een voorbeeld van een aanvraag tot het kappen van een hoogstammige boom verkrijgbaar.

Voor een digitale versie van de type aanvraagformulieren en de samenstelling van een aanvraagdossier kan U terecht op de website van het Agentschap R.O van de Vlaamse Gemeenschap.