Financieel directeur

Algemene info in verband met de financieel directeur.

Elke Vlaamse gemeente en elke Vlaamse provincie heeft een financieel directeur. De financieel directeur wordt door de raad van het betrokken bestuur aangesteld. 

In de gemeente verricht de financieel directeur een deel van zijn taken onder de functionele leiding van de algemeen directeur. In de provincie gebeuren die taken onder de functionele leiding van de provinciegriffier.

De taken die onder functionele leiding worden uitgeoefend zijn de volgende:

 • het opstellen, in overleg met het managementteam, van:
 • het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan;
 • het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen;
 • het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen;
 • het voeren en het afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de inventaris, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening;
 • het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering in de ruimste zin;
 • het thesauriebeheer.

 

Er is ook een belangrijk takenpakket dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid uitoefent. Het betreft onder meer:

 • de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact;
 • het debiteurenbeheer, vooral de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten
 • de taken van rekenplichtige die door of krachtens de wet of het decreet aan de financieel directeur werden toevertrouwd;
 • de rapportering aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen die minstens een overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, alsook de evolutie van de budgetten omvat.


In onze gemeente is de heer Tom Huysmans financieel directeur.

Contactgegevens:
E    tom.huysmans@lanaken.be
T    089 730 728
Adres: Jan Rosierlaan 1 - 3620 Lanaken