Bouwvergunning

Meer info over bouwvergunningen.

Wat?

Met uitzondering van een aantal beperkte werken is het bouwen en verbouwen van een gebouw, het optrekken van sommige constructies en het uitvoeren van een aantal types van terreinaanlegwerken of technische werken onderworpen aan het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. Het College van Burgemeester en Schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning in sommige gevallen rechtstreeks, in sommige gevallen na het bekomen van het bindend advies van stedenbouw.  

 

Juridische grondslag.    

Vanaf 1 september 2009 is de Vlaamse Codex R.O in werking. Die vervangt het decreet van 18 mei 1999 en zijn wijzigingen houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. Afhankelijk van het onderwerp zijn er verschillende modellen van aanvraagformulieren die op hun beurt gekoppeld zijn aan een specifieke dossiersamenstelling.    


Procedure?

Aanvragen worden ingediend aan het Loket van de dienst R.O op het gemeentehuis of worden aangetekend per post overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Lanaken, Jan Rosierlaan 1 te 3620 Lanaken. Afhankelijk van het gegeven of er al dan niet een openbaar onderzoek moet gebeuren waarbij eigenaars van aangrenzende percelen worden aangeschreven duurt de procedure maximaal 105 dagen.


Meer info? 

Voor meer info kan u terecht aan de balie van de dienst RO op het gemeentehuis. Hier zijn de aanvraagformulieren, dossiersamenstelling en voorbeelden van aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen (eenvoudige dossiersamenstelling) verkrijgbaar.